6663 Sayılı Kanun İle Vergi Kanunlarında Yeni Düzenlemeler Yapılmıştır.

SİRKÜLER                                                                                                                                                              

15/02/2016-2016/10 

6663 SAYILI KANUN İLE VERGİ KANUNLARINDA BAZI DÜZENLEMELER YAPILMIŞTIR:

10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Kanunla; Bazı vergi kanunlarında,  İşsizlik Sigortası Kanununda, İş Kanununda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda ve diğer bazı kanunlarda değişiklikler yapılmıştır.

  1. sayılı Kanunla  vergi kanunlarında yapılan değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.
  1. Genç Girişimcilerin Kazançlarına 3 Yıl Süreyle Gelir Vergisi İstisnası:

6663 sayılı kanunun 1. maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer 20. Maddesi “Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası” başlığı ile yeniden düzenlenmiştir.

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis ettiren ve bu tesis tarihi itibariyle 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin faaliyete başladıkları yıldan itibaren 3 yıl boyunca bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlarının 75.000 TL’lık kısmı Maddede sayılan şartlar dahilinde gelir vergisinden istisna edilmiştir.

İstisnadan yararlanmanın şartları;

-İşe başlamanın kanuni süresinde bildirilmiş olması,

-Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,

-Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde tüm oratkların işe başlama tarihi itibariyla bu maddeki şartları taşıması,

-Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar kan veya kyın hısımlarından devralınmamış olması,

-Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması,

Şeklindedir.

Genç girişimciler, istisna kapsamındaki faaliyetlerden kazanç elde edilmese ya da istisna haddinin altında kazanç elde edilse dahi yıllık beyanname vermek zorundadırlar.

  1. Gübre, Gübre Hammaddesi, Küspe ve Bazı Yem Teslimlerine KDV İstisnası Getirildi:

Kanunun 13. Maddesiyle KDV Kanununun 13. Maddesine (ı) bendi eklenmiştir. Eklenen bentte aşağıda sayılan ve daha önce % 1 oranında KDV ye tabi olan malların teslimi KDV den istisna tutulmuştur:

 

  1. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi ile küspe ( Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 2303.10 tarife pozisyon numarasında sınıflandırılan nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar ile 2303.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numarasında sınıflandırılan biracılık ve damıtık içki sanayinin posa ve artıkları hariç), tam yağlı soya (fullfat), kepek, razmol, balık unu, et unu, kemik unu, kan unu, tapyoka (manyok), sorgum ve her türlü fenni karma yemler, (kedi-köpek mamaları hariç) saman, yem şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca, fiğ, korunga, hasıl ve slajlık mısır, üçgül, yemlik lahana, yem bezelyesi ve benzeri hayvan yemleri (yeşil ve kuru kaba yemler ve bunların pellet şeklinde veya mevsimsel ihtiyaçlara göre bir bağlayıcı kullanılarak veya kullanılmadan işlem görmüş olanları dahil) teslimi,

Bu istisna tam istisna kapsamında düzenlenmiş bir istisnadır. Dolayısıyla bu malları KDV’den isitisna olarak teslim edenler, malların alışında yada üretiminde yüklendikleri ve indiremedikleri KDV’yi, KDV Kanununun 32. Maddesi uyarınca Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslar dahilinde kenidlerine iadesini talep edebileceklerdir.

  1.   Basit Usulde Vergilendirilen Ticari Kazanç Sahiplerinin Kazançlarına İstisna:

Kanunun 2. Maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 89. Maddesine 15. Bent eklenmiştir. Buna göre;

15. Basit usulde tespit edilen ticair kazançların mükelleflerin basit usulde tespit edilen ticari kazançlarının 8.000 TL’sine kadar olan kısmı

gelir vergisinden istisna edilmiştir. Ancak, bir önceki bölümde belirtilen genç girişimci kazancı istisnasından yararlananlar ayrıca bu istisnadan faydalanamayacaktır.

  1. Öğrenci Pasaportlarında Harç İstisnası:

Kanunun 4. Maddesiyle Harçlar Kanununun 85. Maddesine eklenen (h) bendi ile;

Tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış olanlara verilecek pasaportlar harçtan istisna tutulmuştur.

6663 sayılı Kanun ile yapılan yukarıda açıklanan bu değişiklikler  10 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Genç girişimcilere tanınan kazanç istisnası 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren elde edilen gelirlere uygulanacaktır.

 

Saygılarımızla.

TRUST

 

Son Güncelleme (Salı, 29 Kasım 2016 16:47)