SİRKÜLER

 

  Sayı: 2016/34                                                                 11.10.2016  

 

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI:

5 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2016/9139 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır. Bu karar ile 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında değişiklikler yapılmıştır.

Kararda yapılan değişiklikler ve düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir;

1. 2012/3305 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın “Müracaat” başlıklı bölümde yer alan “genel teşvik uygulamaları” ibaresi, “ genel ve bölgesel teşvik uygulamaları” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, sabit yatırım tutarı sabit yatırım tutarı on milyon Türk Lirasını aşmayan bölgesel teşvik kapsamındaki başvurular da yerel birimlere yapılabilecektir.

2. Kararın” Faiz Desteği” başlıklı 11. maddesinin 5. fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra;

“(5) Stratejik yatırımlarla ilgili olarak 31/12/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak müracaatlara istinaden düzenlenecek teşvik belgeleri kapsamında faiz desteği öngörülür. Ancak, bu belgeler kapsamında faiz desteği ödemelerine 1/1/2013 tarihinden sonra başlanır.” Şeklindedir.

Buna göre,  stratejik yatırımlarda faiz desteğine ilişkin tarih sınırlaması kaldırılmıştır.

3. Kararın  “sigorta primi işveren desteği” başlıklı 12. Maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tablo değiştirilmiştir.

Buna göre, yatırıma ne zaman başlanıldığına bakılmadan sigorta primi ve işveren hissesi desteğinden bölgelere göre belirlenen sürelerde yararlanılabilecektir.

Tablonun yeni hali aşağıdaki gibidir;

Bölgeler

05.10.2016 tarihinden itibaren geçerli yararlanma süreleri

1

2 yıl

2

3 yıl

3

5 yıl

4

6 yıl

5

7 yıl

6

10 yıl

 

Bu değişiklik ile 1.1.2017’den itibaren 1. ve 2. bölgeler için sigorta primi işveren hissesi desteği devam edecektir ve diğer bölgeler için destek süreleri de aynı kalacaktır.

4. Kararın, a) “Vergi indirimi” başlıklı 15. Maddesinin birinci fıkrasında yer alan tablo değiştirilmiştir.   

Buna göre, yapılan değişiklik ile yatırım katkı oranları ile kurumlar vergisi indirim oranları artırılmıştır.

Tablonun yeni hali aşağıdadır.

 

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Bölgeler

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

Yatırıma katkı oranı (%)

Kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirim oranı (%)

1

15

50

25

50

2

20

55

30

55

3

25

60

35

60

4

30

70

40

70

5

40

80

50

80

6

50

90

60

90

 

 

b) Yine kararın 15. maddesinin 5. fıkrası değiştirilerek yatırımın türüne göre, yatırım döneminde diğer kazançlara uygulanacak indirimli vergi uygulamasında belirlenen farklı oranlar kaldırılmış ve yatırıma katkı tutarının %80’i olarak belirlenmiştir.

Değişen fıkranın yeni hali aşağıdaki gibidir.

“(5)Bu maddeye göre hesaplanacak yatırıma katkı tutarına mahsuben, gerçekleştirilen yatırım harcaması tutarını aşmamak ve toplam yatırıma katkı tutarının yüzde seksenini geçmemek üzere yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde edilen kazançlarına indirimli gelir veya kurumlar vergisi uygulanır.”

5. Kararın “Öncelikli yatırım konuları” başlıklı 17. maddesinin j bendi değiştirilmiştir.

Yapılan düzenlemeyle, yıllık asgari 500 ton eşdeğeri petrol enerji tüketimi olan imalat sanayi tesislerinde, enerji verimliliğine ilişkin (j) bendindeki "birim ürün başına en az % 20 oranında enerji tasarrufu" şartı "mevcut durumuna göre en az yüzde yirmi oranında enerji tasarrufu" olarak değiştirilmiştir.

6) Kararın “Bir alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” başlıklı 18. maddesinin başlığı “Alt bölge desteğinden yararlanacak yatırımlar” şeklinde değiştirilmiştir. 18. Maddenin a bendi değiştirilmiş ve maddeye 3. Fıkra eklenmiştir.

Değişen bent aşağıdadır,

“(a) Yatırımın organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilmesi veya endüstri bölgesinde (imalat sanayine yönelik yatırımlar) gerçekleştirilmesi.”

Eklenen fıkra aşağıdadır;

“(3) OECD teknoloji yoğunluk tanımına göre orta-yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer alan ürünlerden EK-6’da belirtilenlerin üretimine yönelik yatırımlar, İstanbul ili hariç olmak üzere 1 inci, 2 nci ve 3 üncü bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde 4 üncü bölgede  uygulanan, 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı bölgelerde gerçekleştirilmeleri halinde ise bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanır. Bu fıkra kapsamında düzenlenecek teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı 1 inci ve 2 nci bölgelerde 1 milyon TL, diğer bölgelerde 500 bin TL’dir.”

7. Kararın “Yatırım süresi ve tamamlama vizesi” başlıklı 24. maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(8) (Ek: RG-5/10/2016-29848) Asgari yatırım tutarı ve yatırımın bütünlüğü açısından yatırım süresi içerisinde tamamlanamayan yatırımlar kapsamında, tamamlama vizesi aşamasına kadar yapılan yatırım harcamaları, teşvik belgesi kapsamında yer alan destek unsurlarından yararlandırılmamak kaydıyla, tamamlama vizesi esnasında teşvik belgesi kapsamında değerlendirilebilir. Bu hüküm daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanır.

(9) (Ek: RG-5/10/2016-29848) Daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere, otel yatırımlarından, yatırım tamamlama vizesi esnasında turizm işletme belgesi ibraz edilemeyen, ancak otel işletmesi olarak işyeri açma ve çalışma ruhsatı bulunan yatırımlara ait teşvik belgelerinin tamamlama vizeleri, belgenin genel teşvik sistemine dönüştürülmesi suretiyle yapılabilir.”

8. Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 1- (1) Talep edilmesi halinde, 2009/15199 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere,  aynı işyeri sicil numarasında birden fazla azami prim tutarı içeren belge kapsamında sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması birlikte yapılabilir.  Bu durumda, ilgili işyeri sicil numarasında yararlanılan azami prim tutarı toplamı, destek uygulaması yapılan belgelerdeki azami prim tutarlarının toplamı alınmak suretiyle belirlenir.”

9. Kararın EK-2B sayılı tablosunun 10 numaralı dipnotunun (c) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

Yürürlükten kaldırılan (c) bendi aşağıdadır.

“c) (Değişik:RG-8/4/2015-29320) İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki "demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı" ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar.”

Yapılan düzenlemeyle, “İstanbul ili hariç olmak üzere, asgari 2 milyon TL tutarındaki "demiryolu ve tramvay lokomotifleri ile vagonlarının imalatı" ile bunların aksam ve parçaları konusundaki yatırımlar” bulunduğu bölgede uygulanan bölgesel desteklerden yararlanan yatırımlar arasından çıkarılmıştır.

Bu Karar yayım tarihi olan 5/10/2016 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. 

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla…

 

  TRUST 

 

                          

Son Güncelleme (Perşembe, 13 Ekim 2016 10:59)