SİRKÜLER

  Sayı: 2016/35                                                                   12.10.2016  

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI:

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri no:7) 04.10.2016 tarihinde yayımlandı. Tebliğde;

-Katma Değer Vergisi Kanunun 13. maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendine,

- 6728 sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanununun; 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (g), (r), (u) ve  (y) bentlerinde ve 30/d maddesinde yapılan değişikliklere,  

- 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanununun 17.  maddesinin 4 numaralı fıkrasına eklenen (i) bendine,

ilişkin yapılan kanuni düzenlemelerin uygulanmasına dair usul ve esaslar ile

- 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında KDV artırımında bulunanların özel esaslar karşısındaki durumu, açıklanmıştır.

Tebliğin taslak haline ilişkin açıklamalar, 09.09.2016 tarih ve 09/05 sayılı sirkülerimizde yapılmıştı. Taslak tebliğde yer alan bazı düzenlemeler yayımlanan tebliğde yer almamıştır. Bunlar;  

-Taslak tebliğin 1. maddesinde yer alan, KDV tevkifat oranlarına ilişkin değişiklik yayımlanan tebliğde yer almamıştır.

-Taslak tebliğin 2. maddesinde yer alan,  “İhracatın beyan edildiği döneme ait indirilecek KDV listesi ile satın alınan malları aynen ihraç edenlerin (dış ticaret sermaye şirketleri ve sektörel dış ticaret şirketleri dahil) bu malları aldıkları döneme ait satıcıların indirilecek KDV listesi” düzenleme yayımlanan tebliğde yer almamıştır.

Yayımlanan Tebliğde yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

1. Gübre, Gübre Hammaddesi Ve Yem Teslimlerindeki KDV İstisnasının Uygulanmasına Yönelik Düzenlemeler Ve Açıklamalar Yapıldı, (mad.1)

KDV Kanununun 13. maddesine 6663 sayılı Kanunla 10 Şubat 2016 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen bent ile;

- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tescil edilen gübreler ve gübre üreticilerine bu ürünlerin içeriğinde bulunan hammaddelerin teslimi,

-Bazı hayvan yemlerinin teslimi KDV’den istisna tutulmuştur.

Bu istisna tam istisna olup, Tebliğde bu istisnaların uygulanmasına ve bu malların iktisabında yüklenilen ancak indirilemeyen KD’nin nakden veya mahsuben iadesine ilişkin usul ve esaslar da açıklanmıştır.

1. Tebliğin “Büyük ve Stratejik yatırımlara İlişkin İstisna” başlıklı II/E-4. Bölümü başlığı ile birlikte değiştirildi, (mad.2-3)

KDV Kanunun geçici 30. maddesinde yer alan “stratejik” ibaresi 6745 sayılı Kanun’la yapılan değişiklikle madde metninde çıkarılmıştı.

Bu kapsamda da KDV tebliği II/E-4 ve II/E-4.1 bölümde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik aşağıdadır;

“3065 sayılı Kanunun 6745 sayılı Kanunla değişik geçici 30 uncu maddesinde, “31/12/2023 tarihine kadar uygulanmak üzere, yatırım teşvik belgeleri kapsamında asgari 500 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ve takvim yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi, izleyen yıl talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarında zamanaşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.

Bu madde kapsamında yer alan asgari sabit yatırım tutarını sektörler itibarıyla veya topluca 50 milyon Türk lirasına kadar indirmeye veya iki katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.” 

Konuyla ilgili açıklamaların yer aldığı KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-4.3.) ve (II/E-4.4.) bölümlerinde de bu kapsamda değişiklikler yapılmıştır.

3.   Tahvil satın almak suretiyle verilen finansman hizmeti istisna kapsamına alındı, (mad.4)

6728 sayılı kanun ile KDV Kanunun 17/4-g maddesine; “tahvil (elde edilen faiz gelirleri ile sınırlı olmak üzere tahvil satın almak suretiyle verilen finansman hizmetleri dâhil)” parantez içi hüküm eklenmişti.

Bu kapsamda KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.7.1.) bölümü değiştirilmiş ve “tahvil”  ibareleri “tahvil (elde edilen faiz gelirleri ile sınırlı olmak üzere tahvil satın almak suretiyle verilen finansman hizmetleri dâhil)” şeklinde değiştirilmiştir.

Buna göre, tahvil ihracında tahvil teslimi ile birlikte tahvili satın alanlar tarafından verilen finansman hizmetinin karşılığı olan faiz/kupon ödemeleri de istisna kapsamındadır. Ayrıca tebliğin ilgili bölümüne aşağıdaki örnek eklenmiştir.

“Örnek; Türkiye’de mukim (A) Şirketi fon ihtiyacını karşılamak üzere yurt dışında tahvil ihraç etmiş, ihraç edilen tahvillerden 100.000 TL nominal bedelli tahvil yurt dışında mukim (B) Şirketi tarafından satın alınmıştır. Tahvilin itfasında (A) Şirketi tarafından yurt dışında mukim (B) Şirketine 100.000 TL nominal bedel ile bu bedel üzerinden hesaplanan 10.000 TL tutarında faiz ödenmiştir. Bu faiz ödemesi 3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesine göre KDV’den istisna olduğundan, (A) Şirketi ödediği faiz tutarı üzerinden sorumlu sıfatıyla KDV beyan etmeyecektir.”

4.  Taşınmaz ve iştirak hisselerinin aktifte bulunma süresine ilişkin düzenleme yapılmıştır. (mad.5)

Tebliğin “İki Tam Yıl Süreyle Sahip Olunan İştirak Hisseleri ve Taşınmazların Satışı” başlıklı II/F-4.16. bölümüne bir paragraf ve örnek eklenmiştir.

Buna göre, varlık kiralama şirketleri ile finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerinin, kaynak kuruluş ve kiracı tarafından üçüncü kişilere satılması durumunda en az iki tam yıl aktife bulundurma süresinin hesabında bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin varlık kiralama şirketleri ile finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu  süreler de dikkate alınacaktır.

5. Tebliğin “Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından Yapılan Devir ve Kiralama İşlemleri” başlıklı II/F-4.19. bölümü değiştirilmiştir, (mad.6)

Buna göre, istisna kapsamındaki işlemlere ilişkin olarak varlık ve hakların kaynak kuruluşlarca kira sertifikası ihracı amacıyla devrinde, kaynak kuruluşlarca istisnaya konu varlık ve hakların iktisabında yüklenilen KDV’nin indiriminde; devrin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla telafi edilen kısım için herhangi bir düzeltme yapılması gerekmeyecektir. Ancak, kaynak kuruluşlarca bu varlık ve hakların iktisabında yüklenilen ve devrin yapıldığı döneme kadar indirilemeyen kısım “İlave edilecek KDV” olarak beyan edilecek ve devrin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınacaktır.

6.  Sat-kirala-geri al işlemlerinde KDV İstisnasına İlişkin Düzenleme yapılmıştır, (mad.7)

Finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının 6361 sayılı Kanun kapsamında, bir taşınır veya taşınmazı sahibinden satın alıp bizzat sahibine geri kiralaması işleminde;

-Söz konusu taşınır ve taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek olması koşulu ile KDV istisnası uygulanır.

- İstisna, kiralamaya konu taşınır ve taşınmazların satın alınması, satan kişilere kiralanması ve tekrar kiralayana devri işlemlerinde uygulanacak olup, aynı sözleşme kapsamındaki işlemlerin ayrıştırılarak farklı uygulamalara tabi tutulması mümkün değildir.

 - Finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının 6361 sayılı Kanun kapsamında,taşınırların sahibinden satın alıp bizzat sahibine geri kiralaması işlemlerinde istisna, 9/8/2016 tarihinden sonra yapılan sözleşmelerde uygulanacaktır.

7. Türkiye Varlık Fonu ile ilgili KDV istisnası, (mad.8)

6741 sayılı Kanun ile KDV Kanununa eklenen hüküm ile; varlık ve hakların, Türkiye Varlık Fonu ve alt fonlara devri ile bu varlık ve hakların Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi tarafından yönetilmesi suretiyle yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiş olup, tebliğde bu istisnaya ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

8. Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımına Bağlı Yurtdışına Ödemelerle İlgili KDV, (mad.10)

İlişkili kişilerle yapılan işlemlerde transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü olarak dağıtılan kazançlar Kurumlar Vergisi Kanununa göre kurum kazancından indirilememektedir. Kurumlar Vergisi Kanununa göre gider kabul edilmeyen işlemlerle ilgili KDV nin indirimi kabul edilmemektedir. 6728 sayılı Kanun ile bu düzenlemelere KDV yönünden bir istisna getirilmiştir. Buna göre; yurtdışındaki ilişkili kişilerle transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı sayılan işlem yapılması halinde bu kapsamdaki kanunen kabul edilmeyen gider olmakla birlikte bu kapsamda ithalde veya sorumlu sıfatıyla ödenmiş olan KDV nin indirimlerden çıkarılması gerekmeyecektir. Tebliğde bu konuyla ilgili açıklamalar yapılmıştır.

9.  Tebliği'in IV/A-1.5. numaralı "DİİB sahibi mükellefin ihraç kaydıyla tesliminde iade edilecek KDV" başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, (mad.11)

Eski Metin

Yeni Metin

DİİB sahibi mükellefler, 3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi kapsamında temin ettikleri malzemeleri kullanarak ürettikleri malları Kanunun (11/1-c) maddesi kapsamında ihraç kayıtlı teslime konu edebilirler.

DİİB sahibi mükellef tarafından bu belge kapsamında üretilen mallar, belge sahibi tarafından doğrudan ihraç edilebilir ya da 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) veya geçici 17 nci maddeleri kapsamında ihraç kaydıyla teslim edilebilir. Dolayısıyla DİİB sahibi mükellefin belge kapsamında yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malları kullanarak ürettiği malların, DİİB sahibi mükellef tarafından KDV hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV hariç) teslimi mümkün değildir. Buna rağmen, DİİB kapsamında üretilen malların KDV hesaplanarak (3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla yapılan teslimler nedeniyle hesaplanan KDV hariç) teslim edilmesi halinde, ihracatçılara bu teslimler nedeniyle yüklenilen KDV’nin iadesi yapılamaz.”

Yukarıda yer alan düzenlemeye göre, DİİB kapsamında KDV’siz temin edilen girdilerle üretilen malların ihraç kaydıyla satışları hariç KDV’li olarak satışı mümkün değildir. Ancak buna rağmen KDV’li olarak teslim edilmesi halinde ise, alıcı firma bu malları ihraç ettiğinde yüklendiği KDV’nin iadesini alamayacaktır.

10.  KDV iade alacakları ÖTV borçlarına mahsup edilemeyecektir, (Mad.12)

KDV Genel Uygulama Tebliğinin “IV-KDV İadesinde Ortak Hususlar” ana bölümünün A-2-1-1 kısmına eklenen “(4760 sayılı ÖTV Kanunundan doğan borçlar hariç)” parantez içi ifade ile KDV iade alacaklarının Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre doğan borçlara mahsup edilmesi imkanı kaldırılmıştır.

11.  Tebliğin “IV/E. Özel Esaslar” Bölümündeki Değişiklikler, (Mad.13)

Sahte belge düzenleme riski bulunan mükellefler hakkında yapılacak yoklamaya ilişkin hususlarla ilgili bölümde yeni düzenlemeler yapılmıştır. Haklarında muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme tespiti bulunan mükelleflerle ilgili yoklama yapılmasına dair paragraf tebliğden çıkarılmıştır. 

İşlemlerin gerçekliğini ispat bölümüne bir örnek eklenmiştir. Bu örnekte; KDV iade talebinde bulunan mükellefin akaryakıt alımı yaptığı bir firma ile ilgili olumsuzluk bulunmaktadır. İade talebinde bulunan bu mükellefin taşımacılık hizmetinin güzergahı üzerinde olmayan bir akaryakıt istasyonundan bu alışı yapmış olması gibi şüphe uyandıran bir durum bulunmakta ise, bu işlemle ilgili ödemenin banka evraklarıyla belgelenmesi işlemin gerçekliğini ispatlamada yeterli sayılmayacak mükelleften ilave açıklamalar istenecektir.

Dolayısıyla, haklarında olumsuzluk bulunan mükelleflerden yapılan alışlarda şüphe uyandırıcı durumlar bulunmakta ise sadece ödeme belgeleri ile işlemin gerçekliği tevsik edilmiş sayılmayabilecektir.

Yoklamalarda adresinde bulunmayan mükelleflerin özel esaslara alınması ile ilgili bölümde düzenlemeler yapılmıştır.

12.   6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Kapsamında KDV Artırımında Bulunanların Özel Esaslar Karşısındaki Durumu açıklanmıştır; (Mad 17)

Tebliğin IV-E-12. Bölümünden sonra gelmek üzere 13. bölüm eklenmiştir.

Bu bölümde; Aralık/2015 ve öncesi vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak haklarında;

- Sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma olumsuz raporu ile

- Sahte belge veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanma,

- Beyanname vermeme,

- Adresinde bulunamama,

- Defter ve belge ibraz etmeme

olumsuz tespitleri bulunan ve bu nedenle özel esaslara tabi olan mükelleflerin matrah artırımında bulunmaları halinde özel esaslardan çıkarılmasına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

13.  Diğer Düzenlemeler aşağıdadır, (mad.9)

Teknoloji geliştirme bölgeleri istisnası hakkındaki tebliğ bölümünde yer alan teknoloji geliştirme bölgeleri ibarelerine ihtisas teknoloji geliştirme bölgeleri ibareleri de dahil edilmiştir.

Milli Eğitim Bakanlığına bilgisayar ve donanımlarının bedelsiz teslimleri ile bunlara ilişkin yazılım teslimi ve hizmetlerine ilişkin istisna süresi 31.12.2020 olarak değiştirilmiştir.

Bireysel emeklilik tasarruf ve yatırım sistemine taşınmaz ve iştirak hissesi devri istisnası hakkındaki istisna süresi 31.12.2017 olarak değiştirilmiştir.

Tebliğ yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST                            

Son Güncelleme (Salı, 29 Kasım 2016 16:45)