Sirküler: 2016/44                                                                                                  29.11.2016       

  6761 SAYILI KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI:

24 Kasım 2016 tarihli Resmi Gazete’ de Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun yayınlamıştır. Yayımlanan kanun ile vergi ve sosyal sigorta kanunlarıyla ilgili yapılan değişiklikleri ana başlıklarıyla aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz;

  • Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan düzenleme;

Katma Değer Vergisi Kanunun “Sosyal ve Askeri Amaçlı İstisnalar ile Diğer İstisnalar” ı düzenleyen 17. maddesinin (4) numaralı fıkrasının (ı) bendine “verilen hizmetler” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri” ibaresi eklenmiştir.

Bu düzenleme ile Serbest bölgelere veya bu bölgelerden yapılan ihraç amaçlı yük taşıma işleri KDV’den istisna edilmiştir. (Yürürlük tarihi; 24.11.2016)

  • Emlak Vergisi Kanununda Yapılan Düzenleme;

Emlak Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine eklenen ibare ile, Bakanlar Kurulunca serbest bölge ilan edilen araziler, kullanıcı lehine tapuda tescilin yapılacağı tarihe kadar Emlak Vergisinden muaf tutulmuştur. (Yürürlük tarihi; 24.11.2016)

  • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan Düzenleme;

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 82. maddesine göre; sigorta prim hesabına esas günlük kazancın üst sınırı olan günlük kazanç tutarının alt sınırının 6,5 katı, 1 Ocak 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 7,5 katı olarak değiştirilmiştir. (Yürürlük tarihi; 1 Ocak 2017)

  • ÖTV İle İlgili Yapılan Düzenleme;

Binek otomobilleri ve diğer insan taşımak için imal edilmiş taşıtlarla ilgili ÖTV ile ilgili olarak Bakanlar Kuruluna verilen yetki aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. (Yürürlük tarihi; 24.11.2016)

Eski Hali

Yeni Hali

(II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya

(II) sayılı listedeki mallar için belirlenen oranları bir katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye, bu sınırlar içinde kalmak şartıyla 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan mallar için özel tüketim vergisi matrahını esas alarak fiyat grupları oluşturmaya, bu fiyat grupları ve malların cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye; uygulanmakta olan oranları EURO normlarını sağlayan katalitik konvertör sistemi ile teçhiz edilmiş taşıtlarda yarısına kadar indirmeye, kanunî oranına kadar çıkarmaya

 

  • 6736 Sayılı Kanunda Düzenlenen Tarhiyat Ve İnceleme Safhasında Olan Alacaklar İle İlgili Düzenleme Yapılmıştır.

İnceleme ve tarhiyat safhasında işlemleri olan mükelleflere yeni bir imkan getirilmektedir.

Buna göre; 6736 sayılı Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlayan ancak tamamlanmamış bulunan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerinin tamamlanmasından sonra 20/08/2016 tarihinden 31/10/2016 tarihine (bu tarihler dâhil) kadar tebliğ edilen ihbarnamelere konu alacaklar için mükellefler, 30 Kasım 2016 tarihine kadar (bu tarih dâhil) başvuruda bulunarak 6736 sayılı Kanunun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.  (Yürürlük tarihi; 24.11.2016)

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 TRUST