Sirküler: 2016/45                                                                                                 29.11.2016       

 

 

PROJE BAZLI TEŞVİK SİSTEMİNE İLİŞKİN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI:

Proje bazlı yatırımların desteklenmesi amacıyla 26.11.2016 tarihli Resmi Gazete’ de 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yayımlanmıştır.

2016/9495 Sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın amacı; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik ihtiyaçlarını karşılayacak, arz güvenliğini sağlayacak, dışa bağımlılığım azaltacak, teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, yenilikçi, Ar-Ge yoğun ve yüksek katma değerli yatırımların proje bazlı olarak desteklenmesinin sağlanmasıdır.

Kararda yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir.

1.  2016/9495 sayılı Karar ile Sağlanacak Destekler;

Kararın 3. maddesinde, bu karar kapsamında proje bazlı olarak desteklenmesi uygun bulunan yatırımlara sağlanabilecek destek veya destekler sayılmıştır. Bu destekler;

-Gümrük ergisi muafiyeti

-KDV istisnası

-KDV iadesi

-Vergi indirimi ve istisnası

-Sigorta primi işveren hissesi desteği

-Gelir Vergisi Stopaj desteği

-Nitelikli personel desteği

-Faiz desteği veya hibe desteği

-Sermaye katkısı

-Enerji desteği

-Kamu alım garantisi

-Altyapı desteği

-Kanunlarla getirilen izin, tahsis, ruhsat, lisans ve tesciller ile diğer kısıtlayıcı hükümler için istisna getirilmesi veya yasal ve idari süreçlerde kolaylaştırıcı düzenleme yapılması,

Şeklindedir.

 

 

2.    Müracaat ve müracaatta aranacak belgeler;

Kararın 4. maddesinde Ekonomi Bakanlığının (Bakanlık), belirlediği yatırım konusunda bir veya birden fazla firmayı yatırım için davet edebileceği veya duyuru yapmak suretiyle çağrıda bulunabileceği açıklanmış olup, yararlanmak isteyen firmaların başvuru için istenen bilgi ve belgeler açıklanmıştır.

3.   Müracaatların değerlendirilmesi;

Kararın 5. maddesinde müracaatların Bakanlık tarafından bu Kararın amacı ve maddede belirtilen  nitelikler değerlendirmeye tabi tutulacağı açıklanmıştır.  

Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının 100 milyon ABD Dolarıolması gerekir.

İlgili maddede Projelerde aranan nitelikler açıklanmıştır.

Yapılacak değerlendirme sonucunda uygun bulunan proje veya projeler, Bakanlık tarafından Bakanlar Kuruluna sunulacak Bakanlar Kurulu tarafından desteklenmesine karar verilen projeler için Destek Kararı yayımlanacaktır.

Bakanlar Kurulu tarafından Destek Kararı ile proje bazlı olarak desteklenmesine karar verilen projeler için Bakanlıkça yatırım teşvik belgesi düzenlenecektir.

Bu Karar kapsamında desteklenmesi uygun görülmeyen müracaatlar, yatırımcının talep etmesi halinde Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında değerlendirmeye alınabilir.

4.  Yatırım süresi ve tamamlama vizesi;

Kararın 7. maddesinde, desteklenecek yatırımların ek süre de dâhil olmak üzere Destek Kararında belirlenen sürede gerçekleştirilmesinin esas olduğu ifade edilmiştir.

Yatırım tamamlama vizesinin yatırımın tamamlanmasını müteakip, oluşacak heyet tarafından yapılacak ekspertiz işlemi sonucunda gerçekleştirileceği ifade edilmiştir.

5.   Şirket hisselerinin ve yatırımın devri;

Kararın 8. maddesinde, yatırımın devrinin Destek Kararında belirleneceği, bu kararda belirlenen süre ve koşullarda Bakanlığın iznine ve Başbakanlığın onayına tabi olacağı açıklanmıştır.

Yatırımcı şirketin Borsa İstanbul’da hisselerini satması hariç, proje kapsamındaki yatırım tamamlanmadan hisselerini devretmesi Bakanlığın iznine bağlanmıştır.

6.  Yetki ve Denetim;

Kararın 10. maddesinde, kararın uygulanmasına ilişkin yetki ve denetimin Ekonomi Bakanlığına ait olduğu,

Yatırımcının yatırım ve işletme döneminde yatırıma ilişkin taahhütlerin gerçekleşme bilgilerini ve yararlanılan destek miktarını Destek Kararında belirlenen süre boyunca her yılın Ocak ve Temmuz aylarında yeminli mali müşavir raporu ile ibraz etmekle yükümlü oldukları açıklanmaktadır.

7.   Müeyyide;

Kararın 11. maddesinde, yatırımcının Destek Kararında öngörülen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde indirimli kurumlar vergisi veya istisna uygulaması ile gelir vergisi stopajı teşviki nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanmaksızın gecikme faiziyle birlikte, diğer destekler ise 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacağı açıklanmıştır.

Bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamayacaktır.

8.  Diğer hükümler

Kararın 11. maddesinde “diğer hükümler” başlığı altında kararın uygulanması ve sağlanacak desteklerin uygulamasına ilişkin genel açıklamalar yapılmıştır.

Uygulamaya ilişkin usul ve esaslar için yapılacak tebliğ vb ikincil düzenlemeler izlenmelidir.

Karar yayımı tarihinde (26.11.2016) yürürlüğe girmiştir.

2016/9594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı sirkülerimiz ekindedir. 

Resmi Gazete

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 TRUST                          

Son Güncelleme (Salı, 29 Kasım 2016 16:56)