Sirküler: 2016/51                                                                                                                                                             20.12.2016      

 

6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN BORÇLARINI PEŞİN ÖDEMEYİ TERCİH EDENLER İLE İLGİLİ

Gelir İdaresi Başkanlığı; 6736 Sayılı Kanun’a başvuran ve yapılandırılan borçlarını PEŞİN ÖDEMEYİ TERCİH EDEN ancak 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödeme yapamayan mükellefler ile ilgili duyuru yayımlamıştır.

Duyuruda yer alan bilgiler aşağıdadır;

“6736 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan tutarların peşin ödeme süresi ile taksitli ödemeyi tercih edenler için ilk taksit ödeme süresi 30 Kasım 2016 tarihinde sona ermiştir.

Anılan Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve peşin ödemeyi tercih eden mükelleflerden 30 Kasım 2016 tarihine kadar ödemelerini yapmamış olanlar, 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dahil) gününe kadar peşin ödenecek tutarları %1,40 oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödemeleri halinde Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanabileceklerdir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde yer almaktadır.”

Buna göre; 6736 Sayılı Kanun’a başvuran ve yapılandırılan borçlarını PEŞİN ÖDEMEYİ TERCİH EDEN MÜKELLEFLER, 2 Ocak 2017 Pazartesi (bu tarih dahil) gününe kadar yapılandırılan tutarı geç ödeme zammı ile birlikte ödeyebilirler.

Ancak Tebliğde yer alan düzenlemeye göre; Yapılandırılan ve ilk taksit ödeme süresi içerisinde peşin olarak ödenmeyen borçlar için peşin ödeme indiriminden (ÜFE’nin %50 indirimli olarak hesaplanması) yararlanılması mümkün bulunmamaktadır.

 Tebliğin ilgili bölümü aşağıdadır.

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

 C- ÖDEME SÜRESİ VE ŞEKLİ

1- Ödeme Süresi

2- Ödeme ve Katsayı Uygulaması

 b) Madde hükmüne göre, yapılandırılan alacak tutarının ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutar üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır.

Ayrıca, bu Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında yapılandırılan alacakların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar yerine Yi-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil toplam tutar üzerinden %50 indirim yapılacaktır.

Ancak, peşin ödeme indirimi ilk taksit ödeme süresi içerisinde borcun tamamına karşılık yapılan ödemelere uygulanacağından, Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası gereğince ilk taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte yapılacak ödemelerde peşin ödeme indirimi uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Örnek 14- Kanunun 2 nci maddesinden yararlanmak için vergi dairesine başvuruda bulunan mükellef, peşin ödeme seçeneğini tercih etmiştir.

Vergi dairesi, Kanun kapsamında yapılandırılan alacak aslı tutarını 20.000,00 TL, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarı 6.200,00 TL olmak üzere toplam 26.200,00 TL olarak hesaplamıştır.

Mükellef, yapılandırılan borç tutarını peşin ödemeyi tercih ettiğinden, ayrıca bir katsayı hesaplanmamıştır.

Mükellef tarafından ilk taksit ödeme süresi içerisinde yapılandırılan borcun ödenmesi nedeniyle fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutardan %50 indirim yapılacaktır. Bu durumda, mükellef Yİ-ÜFE tutarı olarak [6.200,00 - (6.200,00 x %50)=]3.100,00 TL, toplamda 23.100,00 TL ödeme yapmak suretiyle Kanun hükümlerinden yararlanacaktır.

Ancak, yapılandırılan borcun mükellef tarafından Kasım/2016 ayının sonuna kadar ödenmeyip, hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte Aralık/2016 ayı içerisinde ödenmesi durumunda 6.200,00 TL Yİ-ÜFE tutarının tamamının ödenmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

TRUST