Sirküler: 2016/55                                                                    27.12.2016 

 Yeni damga vergisi tutarları belirlendi.

 

YENİ DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ:

27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 61 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde;

24/12/2016 tarihli Resmî Gazete’ de yayımlanan 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.

Damga Vergisi Kanununda yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2017 tarihinden itibaren 1.865.946,80 Türk Lirası olmuştur.

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tutarların bazıları aşağıdaki gibidir:

Bilançolar

39,70 TL

Gelir Tabloları

19,10 TL

İşletme Hesabı Özetleri

19,10 TL

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri

51,40 TL

Kurumlar Vergisi Beyannameleri

68,60 TL

KDV Beyannameleri

33,90 TL

Muhtasar Beyannameler

33,90 TL

(Damga Vergisi beyannameleri hariç) Diğer Vergi Beyannameleri

33,90 TL

Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

68,60 TL

Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

25,30 TL

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

25,30 TL

 

Söz konusu Tebliğ aşağıda olup, 1 Sayılı Tablo ise sirkülerimiz ekindedir.

 

27 Aralık 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29931

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 61)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın yeniden değerleme oranına göre,  Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin ise yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen orana göre hesaplanarak tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci ve dördüncü fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2016 yılı için yeniden değerleme oranı %3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:474) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

   (2) 24/12/2016 tarihli ve 29928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 20/12/2016 tarihli ve 2016/9641 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 2 nci maddesi ile 1/1/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2016 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere %7,5 oranında artırılmıştır.

(3) 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 25/12/2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:59) ile tespit edilen maktu vergiler, 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %7,5 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

   (4) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2017 tarihinden itibaren 1.865.946,80 Türk Lirası olmuştur.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST