Sirküler: 2016/57                                                                   27.12.2016 

2017 Yılı için fatura ve amortisman sınırı ile VUK’ daki diğer bazı tutar ve hadler belirlendi.

 

2017 YILI İÇİN FATURA VE AMORTİSMAN SINIRI İLE VUK’DAKİ DİĞER BAZI TUTAR VE HADLER BELİRLENDİ:

 

27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan 476 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Vergi Usul Kanunu’nun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2016 yılında uygulanan had ve tutarların, 2016 yılı için %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1.1.2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar belirlenmiştir. 

476 sıra nolu tebliğ ekinde yer alan 1.1.2017 tarihinden itibaren uygulanacak had ve tutarlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bazı tutarlar 2016 yılı tutarları ile aynı olup, değişiklik olmamıştır.

-Fatura düzenleme sınırı; 900 TL

-Doğrudan gider yazma ve amortisman ayırma sınırı; 900 TL gibi.

 

MADDE NO

 

KONUSU

2017 Yılında

Uygulanacak  Tutar (TL)

 

MADDE 104

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

2.000

 

 

3- İlanın;

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

2.000-200.000

 

200.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115

Tahakkuktan vazgeçme

24

MADDE 153/A

Teminat tutarı

90.000

MADDE 177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

  - Alış tutarı

  - Satış tutarı

 

170.000

230.000

 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

90.000

 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

170.000

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti

900

MADDE 252

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,40

MADDE 313

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

900

MADDE 343

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde

  - Diğer vergilerde

11

21

MADDE 352 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

 

                                   130

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

     meslek erbabı                                                                          

80

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

40

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                                 

19

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

11

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                               

5

 

II nci derece usulsüzlükler                                   

1- Sermaye şirketleri

 

70

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

    meslek erbabı

40

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                        

19

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                                       

11

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

 

5

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                  

2,80

 

MADDE NO

 

KONUSU

2017 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek

    makbuzu verilmemesi, alınmaması

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

210

 

110.000

 

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu

taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

210

 

 

 

 

11.000

110.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

    mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü     gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

    bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

210

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

    mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 

    bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

5.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

    işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını  

    kullanmaksızın işlem yapanlara

260

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   

    usulsüzlük cezası

800

 

 

160.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

    zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

    bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

    getirmeyenlere

1.100

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

    işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

800

MADDE 355

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,80

MÜKERRER MADDE 355 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

1.400

 

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

    tespit edilenler hakkında

700

 

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

350

 

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.100.000

MADDE 370

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

50.000

 

476 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği aşağıdadır.

 

 

27 Aralık 2016 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 29931

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 476)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2016 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2017 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanmasıdır.

Yasal düzenlemeler

MADDE 2 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar

MADDE 3 – (1) 213 sayılı Kanunun 414 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2016 yılında uygulanan had ve tutarların, 2016 yılı için %3,83 (üç virgül seksen üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2017 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar ekli listede gösterilmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2017 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

  TRUST