Sirküler: 2016/60                                                                  29.12.2016 

 

·         Gelir Vergisi ile ilgili 2017 yılında uygulanacak bazı hadler ve tutarlar belirlendi.

·         2006 Yılından önce ihraç edilmiş devlet tahvili ve hazine bonosu faizleri için uygulanacak indirim oranı belirlendi.

 

 

GELİR VERGİSİ İLE İLGİLİ 2017 YILINDA UYGULANACAK BAZI HADLER VE TUTARLAR BELİRLENDİ:

Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan maktu hadler ve tutarlar 2016 yılı yeniden değerleme oranında arttırılmış olup, 2017 yılında uygulanacak yeni hadler ve tutarlar 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 296 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. (Yeniden değerleme oranı ile arttırılarak yapılan hesaplamada maktu had ve tutarların %5'ini aşmayan kesirleri dikkate alınmamaktadır)

Söz konusu genel tebliğ ile yapılan açıklama ve düzenlemelerden bazıları şu şekilde özetlenebilir:

Konut Kira Gelirlerinde Uygulanan İstisna Tutarı­:

2016 yılında elde edilen konut kira gelirleri için 3.600 TL olarak uygulanan istisna tutarı, 2017 yılı konut kira gelirleri için 3.900 TL olarak tespit edilmiştir. (GVK Md:21)

Hizmet Erbabına İşyeri veya İşyerinin Müştemilatı Dışında Kalan  Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı:

2016 yılı için 13,70 TL (KDV hariç) olarak uygulanan söz konusu istisna tutarı, 2017 yılı için 14,00 TL (KDV hariç) olarak uygulanacaktır. (GVK Md:23/8)

2017 Yılına Ait Gelirler İçin Geçerli Gelir Vergisi Tarifesi:

Ücret Gelirleri Tarifesi:

13.000 TL'ye kadar

15%

30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası

20%

110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL fazlası

27%

110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL fazlası

35%

Diğer Gelirler Tarifesi:

13.000 TL'ye kadar

15%

30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası

20%

70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, fazlası

27%

70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, fazlası

35%

 

 

2016 yılında elde edilerek 2017 yılının Mart ayında yıllık beyanname ile beyan edilecek olan gelirler için ise yukarıdaki tarife değil 2016 yılı vergi tarifesi dikkate alınacaktır.

Engellilik İndirimi Tutarları:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31. maddesinde yer alan engellilik indirimi tutarları,

2017 takvim yılında uygulanmak üzere;

Birinci derece engelliler için 900 TL,

İkinci derece engelliler için 470 TL,

Üçüncü derece engelliler için 210 TL,

olarak tespit edilmiştir.

Basit Usuldeki Mükelleflerle İlgili Düzenlemeler:

Basit usule tabi olmanın genel şartlarından olan işyeri kira tutarı sınırı ile, özel şartlara ilişkin hadler belirlenmiş, kar hadleri emsallerine göre düşük olarak tespit edilmiş olan malların ticaretini yapanların 2017 yılında da basit usulden yararlanabilmeleri için aşmamaları gereken hadler açıklanmıştır.

Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulamasına 2017 yılında da devam edilecektir.

Değer Artış Kazançlarına Ait İstisna:

Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 80. Maddesinde yer alan değer artış kazançlarından bir yıl içinde sağlanan kazanç toplamının 11.000 TL’si 2017 yılı için gelir vergisinden istisnadır. Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasında istisna uygulanmamaktadır. (Söz konusu istisna tutarı 2016 yılı gelirleri için de 11.000 TL olarak uygulanmış olup 2017 yılı için tutar değişmemiştir)

Arızi Kazançlarda İstisna:

Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. Maddesinde yer alan arızi kazançlar toplamının 2017 yılı için 24.000 TL’si gelir vergisinden istisnadır. İstisna; anılan maddenin (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar (henüz başlamamış olan ticarî, ziraî veya meslekî bir faaliyete hiç girişilmemesi ile ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen kazançlar hariç) için geçerlidir. (Söz konusu istisna tutarı 2016 yılı gelirleri için de 24.000 TL olarak uygulanmış olup 2017 yılı için tutar değişmemiştir)

Tevkifata ve İstisnaya Tabi Olmayan Bazı Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarında Beyan Sınırı:

Gelir Vergisi Kanununun 86/1-d. Maddesinde yer alan tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı, 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.600 TL olarak tespit edilmiştir. (2016 yılı gelirleri için geçerli olan tutar 1.580 TL’dir)

 

2016 YILINDA ELDE EDİLEN BAZI MENKUL SERMAYE İRATLARININ BEYANINDA DİKKATE ALINACAK İNDİRİM ORANI:

1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilmekte olup, 2016 yılında elde edilen bir kısım menkul sermaye iradının beyanında uygulanacak indirim oranı %38,19 olarak tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, 2016 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1 Ocak 2006 tarihinden önce ihraç edilmiş olan ve Gelir Vergisi Kanunu’nun 75. maddesinin ikinci fıkrasının (5) numaralı bendinde sayılan her nevi tahvil ve Hazine bonosu faizleri ile Toplu Konut İdaresi ve Özelleştirme İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden sağlanan gelirler indirim oranı uygulanmak suretiyle beyan edilecektir.

Dövize, altına veya başka bir değere endeksli menkul kıymetler ile döviz cinsinden ihraç edilen menkul kıymetlerden elde edilen menkul sermaye iratlarının beyanında indirim oranı uygulanmayacaktır.

Ticari işletmelere dahil kazanç ve iratlar için indirim oranı uygulanması söz konusu değildir.

İlgili Gelir Vergisi Tebliği sirkülerimiz ekindedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST