Sirküler: 2017/03                                                                02.01.2017 

 

Asgari ücret ve sigorta prim hesabına esas kazancın sınırları değişti.

 

ASGARİ ÜCRET

 

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 29.12.2016 tarih ve 2016/1 sayılı Kararı uyarınca 2017 yılı içinde geçerli olacak asgari ücret tutarları aşağıdaki gibi ilan edilmiştir. (30 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete):

 

Günlük

 1 Ocak – 31 Aralık 2017

59,25 TL

 

Buna göre aylık asgari ücret tutarı 1.777,50 TL olmaktadır.

 

SİGORTA PRİM HESABINA ESAS KAZANCIN ALT VE ÜST SINIRLARI:

 

6761 sayılı Kanun’un 8 inci maddesiyle, günlük brüt asgari ücretin 6,5 katı olan sigorta primine esas günlük kazanç üst sınırı, 01/01/2017 tarihinden geçerli olmak üzere günlük brüt asgari ücretin 7,5 katına yükseltilmişti.

Buna göre; değişen asgari ücret tutarına bağlı olarak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca prim kesintisi hesabına esas kazancın alt ve üst sınırlarının yeni tutarlarının da aşağıdaki şekilde dikkate alınması gerekmektedir.

2017 Yılı İçin: (01 Ocak-31 Aralık 2017)

 

Aylık Tutar

Alt sınır (Taban)

   1.777,50 TL

Üst sınır (Tavan)

13.331,40 TL

 

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesi uyarınca; sigortalının kazancı alt sınırın altında ise bu kazanç ile alt sınır arasındaki farka ait sigorta primleri ile ücretsiz çalışan sigortalılara ait sigorta primlerinin tümünü işveren ödeyecektir.

Aynı Kanunun 80/b Maddesine göre; Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30'unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmayacaktır. Konuyla ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’nca 28 Eylül 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 5510 Sayılı Kanunun 4. Maddesinin Birinci Fıkrasının (A) Ve (B) Bentleri Kapsamındaki Sigortalılar İle Sadece Genel Sağlık Sigortasına Tabi Sigortalıların Prime Esas Tutulacak Kazançlarına Dair Tebliğ’de gerekli açıklamalar yapılmış bulunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST 

   

Son Güncelleme (Çarşamba, 04 Ocak 2017 13:11)