Sirküler: 2017/09                                                                 05.01.2017 

 

Devreden yatırıma katkı tutarının endekslemesi.

 

DEVREDEN YATIRIMA KATKI TUTARININ ENDEKSLEMESİ

 

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi Hakkında Kanunun 66. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesine eklenen hüküm ile; yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan ve sonraki yıla devreden yatırıma katkı tutarına endeksleme imkanı getirilmişti.  

Bu düzenleme  07.09.2016 tarihinde yürürlüğe girmişti.

31.12.2016 tarihinde yayımlanan 11 seri nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’de “Yatırıma Katkı Tutarında Endeksleme” nin yapılmasına ilişkin açıklamalar yer almaktadır. Yayımlanan tebliğ 3.1.2017 tarih ve 2017/07 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

Tebliğde yer alan düzenlemeye göre; ilgili teşvik belgesi kapsamındaki toplam yatırıma katkı tutarının yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar yararlanılamayan kısmı (yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar gerek diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara ve gerekse yatırımın tamamen veya kısmen işletilmesinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yararlanılan kısmından sonra kalan yatırıma katkı tutarı), yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

Kanun 07.09.2016 tarihinde yürürlüğü girdiğinden, 2016 öncesinde tamamlanmış ve 2016 yılına devreden yatırıma katkı tutarlarında endeksleme yapılıp yapılmayacağı konusunda tereddüt oluşmuştu. Kanunda özel bir düzenleme olmadığı halde ve tebliğde açıkça belirtilmemekle birlikte, yer verilen örnekte endekslemenin 2016 yılında yapılmayacağı anlaşılmaktadır.

Konu ile ilgili örnek aşağıdadır;

“Örnek: (L) A.Ş. yatırım teşvik belgesi kapsamında 2013 hesap döneminde başladığı yatırımını 15/10/2015 tarihinde tamamlamış ve 1/11/2015 tarihinde tamamen işletmeye başlamıştır.

(L) A.Ş.’nin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımının yatırıma katkı oranı %50 ve vergi indirim oranı %80 olup toplam yatırıma katkı tutarı 3.000.000.- TL’dir. (L) A.Ş. toplam yatırıma katkı tutarının 800.000.- TL’lik kısmını 2013 ve 2014 hesap dönemlerinde diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulamak suretiyle kullanmıştır. Yatırımın tamamlandığı 2015 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde, diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına indirimli kurumlar vergisi uygulamak suretiyle 450.000.- TL, bu yatırımından elde ettiği kazancına indirimli kurumlar vergisi uygulamak suretiyle de 250.000.- TL olmak üzere yatırıma katkı tutarının toplam 700.000.- TL’lik kısmından yararlanmıştır. 2016 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesinde, bu yatırımından elde ettiği kazancına indirimli kurumlar vergisi uygulamak suretiyle yatırıma katkı tutarının 300.000.- TL’lik kısmından faydalanmıştır.

Buna göre, (L) A.Ş. bu yatırımına ilişkin toplam yatırıma katkı tutarının kalan [3.000.000.- TL – (800.000.- TL + 700.000.- TL + 300.000.- TL)=] 1.200.000.- TL’lik kısmını, 2017 yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırarak kullanabilecektir. 2017 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının %5 olması halinde, (L) A.Ş.’nin yeniden değerleme sonrasında yararlanabileceği yatırıma katkı tutarı [1.200.000.- TL x (1 + 0,05)=] 1.260.000.- TL olacaktır. (L) A.Ş.’nin 2017 hesap döneminde bu yatırımından elde ettiği kazancının 2.500.000.- TL olması halinde yararlanılacak yatırıma katkı tutarı [(2.500.000.- TL x %20) – (2.500.000.TL x %4)] 400.000.- TL ve bu durumda 2018 hesap dönemine devreden yatırıma katkı tutarı da (1.260.000.- TL – 400.000.- TL=) 860.000.- TL olacaktır. (L) A.Ş. bu tutarı, 2018 yılı için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırarak kullanabilecektir.”

Kanunun yürürlük tarihi 07.09.2016 tarihi olduğundan ve kanunla özel bir belirleme yapılmadığından, 2016 ve sonraki dönem beyannamelerinin ihtirazi kayıtlı verilerek dava açma yolu değerlendirilebilir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST