Sirküler: 2017/11                                                                    12.01.2017 

 

Çalışanlara yapılan yardımlara 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arasında uygulanacak vergi ve sigorta  istisnası tutarları.

 

ÇALIŞANLARA YAPILAN YARDIMLARA 01.01.2017-31.12.2017 TARİHLERİ ARASINDA UYGULANACAK VERGİ VE SİGORTA İSTİSNASI TUTARLARI

 

Çocuk yardımı, aile yardımı, yemek yardımı ve özel sağlık sigorta primleri ile bireysel emeklilik katkı payı tutarlarının gelir vergisinden istisna edilen ve sosyal güvenlik primine tabi tutulmayan tutarlarında 2017 yılı başından itibaren yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

1.  ÇOCUK YARDIMI TUTARLARI

1.1.GELİR VERGİSİ (ÜCRET İSTİSNASI) AÇISINDAN (Gelir Vergisi Kanunu Madde:25/4)

657.DMK Md:202 gösterge

( 2003/5884  BKK, 15.7.2003 RG)

250

Memur maaş katsayısı

Bütçe ve Mali Kontrol Gn.Md. Genelgesi

0,096058

01.01.2017-30.06.2017 tarihleri arasında Vergiden İstisna Çocuk Yardımı Tutarları

 

0-6 Yaş Arası Çocuklarda

Daha Büyük Çocuklarda

 

250 x 2 x 0,096058

250 x 0,096058

 

Her Bir Çocuk İçin

48,03

24,01

Bu sınırları aşan ödemeler ücret olarak vergilendirilir.

NOTLAR: (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202,203,204 ve 205. Maddeleri)

-0-6 Yaş hesabında 72. ay dahildir.

-Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.

-Çocuk yardımına, çocuğun doğduğu ayı takip eden ay başından itibaren hak kazanılır.

-Çocuk yardımı çocuğun ölümü yada aşağıdaki hallerin oluşması halinde takip eden ay başından itibaren kesilir:

1. Evlenen Çocuklar

2. Yaşını dolduran Çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresi ödeme yapılmasına devam olunur)

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek ve tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenimi sürerken, tatil devresinden çalışanlar hariç)

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.

1.1.SOSYAL GÜVENLİK PRİMİ AÇISINDAN (5510 Sayılı Kanun Md:80/b)

Sosyal Güvenlik Priminden İstisna Çocuk Zammı Tutarı=Brüt Aylık Asgari Ücret * %2 (Aylık İstisna Tutarı)

Aylık Çok Çocuklu İstisna Tutarı = Aylık İstisna Tutarı * Çocuk Sayısı (en fazla 2 çocuk)

01.01.2017 - 31.12.2017 Arasında Geçerli Asgari Ücret: 1.777,50 TL

Buna göre; 1.1.2017 – 31.12.2017 tarihleri arasında sosyal güvenlik priminden istisna çocuk yardımı tutarları aşağıdaki gibidir.

1 Çocuk İçin

2 Çocuk İçin

 

35,55

71,10

Bu sınırı aşan ödemeler prime esas kazanca dahil edilir.

 

 

 

 

-Çocuk tanımı 657. DMK dan farklıdır.

-Yıllık olarak bir defada toptan verilmesi halinde hesaplamanın ne şekilde yapılacağı hususu için ilgili tebliğe bakılmalıdır.

-Öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir.

Sosyal Güvenlik Primi açısından çocuk tanımı:

-Sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık -bağlanmamış olan çocuklarından 18 yaşını,

-Lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Meslekî Eğitimi Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ya da işletmelerde meslekî eğitim görmesi halinde 20 yaşını,

-Yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını, doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile,

-Yaşına bakılmaksızın 5510 sayılı Kanuna göre malûl olduğu tespit edilen evli olmayanlarından

-En fazla iki çocuğa kadar (iki çocuk dahil) olanları için uygulanır.

2.AİLE YARDIMI TUTARLARI

2.1. Gelir Vergisi (Ücret İstisnası) Açısından

Bu ödeme sadece Devlet Memurlarında gelir vergisinden istisnadır.

2.2. Sosyal Güvenlik Primi Açısından (5510 Sayılı Kanun Md:80/B)

SG Priminden İstisna Aile Yardımı Tutarı:   Brüt aylık asgari ücret * %10

1.1.2017 - 31.12.2017 Arasında Geçerli Asgari Ücret: 1.777,50 TL

1.1.2017-31.12.2017 Arasında SG Priminden İstisna Aile Yardımı Tutarları

1.777,50 X %10

177,75

Bu tutarı aşan ödemeler prime esas kazanca dahil edilir.

 

 

 

-Sigortalının eşinin 5510 sayılı Kanuna tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmaması ve Kurumdan gelir veyahut aylık almaması durumunda geçerlidir.

-Yıllık olarak bir defada toptan verilmesi halinde hesaplamanın ne şekilde yapılacağı hususu için ilgili tebliğe bakılmalıdır.

-Öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilave edilir.

3.YEMEK YARDIMI TUTARLARI

3.1.Gelir Vergisi (Ücret İstisnası) Açısından (Gelir Vergisi Kanunu Md:23/8)

İşyeri ve müştemilatında yemek verilmemesi halinde ve buna ilişkin ödemenin yemek hizmeti sağlayan mükellefe ödenmesi halinde geçerlidir.

1.1.2017 - 31.12.2017 Tarihleri Arasında:   İşyeri ve Müştemilatı Dışında Yemek Verilmesine İlişkin Vergiden İstisna Tutar

14,00 TL (KDV Hariç)

296 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete

3.2. Sosyal Güvenlik Primi Açısından (5510 Sayılı Kanun Md:80/B)

SG Priminden İstisna Yemek Yardımı Tutarı:

Brüt Günlük Asgari Ücret* %6* Fiilen Çalışılan Gün Sayısı (Yemek Parası Verilen Gün Sayısı)

1.1.2017 - 31.12.2017 Arasında Geçerli Asgari Ücret (Günlük): 59,25 TL (Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı, 30.12.2016 tarihli Resmi Gazete)

1.1.2017 - 31.12.2017 Arasında SG Priminden İstisna Yemek Yardımı Tutarı

 

GÜNLÜK

 

Sadece çalışılan günler için

(59,25 * %6)=3,56

Bu tutarı aşan ödemeler prime esas kazanca dahil edilir.

-İşyerinde ve müştemilatında yemek verilmemesi şartıyla geçerlidir.

-Sigortalılara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları işyerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu karşılığında) gerek işyerinde, gerekse işyerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.

-Yıllık olarak bir defada toptan verilmesi halinde hesaplamanın ne şekilde yapılacağı hususu için ilgili tebliğe bakılmalıdır.

-Öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir.

4.ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI, BİREYSEL EMEKLİLİK PRİMLERİ TUTARLARI

4.1. Gelir Vergisi (Ücret İstisnası) Açısından (Gelir Vergisi Kanunu Madde:63/3 ve 40/9)

4.1.1. İşverenler Tarafından Çalışanları Adına Ödenen Bireysel Emeklilik Katkı Payları:

İşverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen ve ücretle ilişkilendirilmeksizin ticari kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılacak katkı paylarının toplamı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Gerek işverenler tarafından bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları, gerekse GVK'nın 63/3Md. kapsamında indirim konusu yapılacak prim ödemelerinin toplam tutarı, ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Aşan Kısım Ücret Vergi Matrahına Dahil Edilir.

4.1.2. İşverenler Tarafından Çalışanları Adına Ödenen Özel Sigorta Primleri:

Sigortanın Türkiye'de kain ve merkezi Türkiye'de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla;

-Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50'si ile

-Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler kapsam dahilindedir.

-İndirim konusu yapılacak primler toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15'ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamaz.

Önce Ücrete Eklenir Daha Sonra Matraha Ulaşılırken İndirim Konusu Yapılır Sınırı Aşan Kısım Ücret Vergi Matrahına Dahil Edilir

4.1.3. Çalışanlarca Doğrudan Kendilerince Ödenen Bireysel Emeklilik Katı Payları:

Ücret vergi matrahının hesaplanmasında indirim konusu yapılamaz.

4.1.4. Çalışanlarca Doğrudan Kendilerince Ödenen Özel Sigorta Primleri:

Yukarıdaki "2" No'lu bölümde belirtilen şartlar ve sınırlar dahilinde indirim konusu yapılabilir. (Bunların önce ücrete eklenmesi söz konusu değil, doğrudan matrah tespitinde indirim konusu yapılır)

4.2. Sosyal Güvenlik Primi Açısından (5510 Sayılı Kanun Md:80/b) 

(Sadece Özel Sağlık Sigortası Primleri Ve Bireysel Emeklilik Katkı Payları)

İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen özel sağlık sigortası primi ve katkı payları tutarları

   Sg priminden istisna tutar

    Brüt aylık asgrai ücret :%30

1.1.2017 - 31.12.2017 Arasında Geçerli Asgari Ücret: 1.777,50 TL (Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı, 30.12.2016 tarihli Resmi Gazete)

1.1.2017 - 31.12.2017 Arasında SG Priminden İstisna Özel Sağlık Sigortası ve Bireysel Emeklilik Katkı Tutarları

1.777,50 X %30

533,25

Bu tutarı aşan ödemeler prime esas kazanca dahil edilir.

Öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilâve edilir.

Sağlık sigortası dışındaki özel sigortalarda (örneğin; hayat sigortası) bir indirim söz konusu olmayıp işverence çalışanı adına yapılan bu tür ödemenin tamamı prime esas kazanca dahil edilir.

  

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…


  TRUST 

   

 

Son Güncelleme (Cuma, 13 Ocak 2017 15:55)