Sirküler: 2017/21                                                                   09.02.2017 

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Bazı Değişiklikler Yapıldı.

 

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE BAZI DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

 

3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Genel Tebliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişiklikler; 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6770 sayılı Kanun ile KDV Kanununda yapılan değişiklikler ile,

3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı teslim ve hizmetlerdeki KDV oranlarının değiştirilmesi, hakkındadır.

Tebliğde yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir:

1. Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-5) bölümünün başlığı “5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında İstisna” olarak, aynı bölümün birinci paragrafı değiştirilmiştir.

Söz konusu bölüme;

KDV Kanunun (13/d) maddesine eklenen yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarının KDV’den istisna uygulaması da eklenmiştir.

Yatırım teşvik belgesi kapsamında makine, teçhizat, yazılım ve gayri maddi hak alabilmek için vergi dairesinden temin edilmesi gereken istisna belgesi örneği ile bu kapsamda KDV’siz teslim yapan satıcıların vergi idaresine vereceği istisna bildirim formu da buna göre yeniden düzenlenmiştir. Söz konusu ekler (EK 9/A, EK 9/B) Tebliğ ekinde yer almaktadır. 

2. Tebliğin (II/E) bölümünün sonuna “7. İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” başlığı ile birlikte bir bölüm eklenmiştir.

6770 sayılı Kanun ile KDV Kanununa eklenen Geçici 37. Madde ile; imalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin mükellefe talebi halinde iade edilmesi yönünde düzenleme yapılmıştı. Tebliğe eklenen bu bölümde yapılan düzenlemeye ilişkin ilgili usul ve esaslar belirlenmiştir.

3. Tebliğin (II/F-4.15.) bölümünün başlığı “4.15. Hazinenin Taşınmaz Teslimi ve Kiralamaları, İrtifak Hakkı Tesisi, Kullanma İzni ve Ön İzin Verilmesi İşlemleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının Arsa ve Arazi Teslimleri ile Belediye ve İl Özel İdarelerinin Taşınmaz Satışları” olarak değiştirilmiş, aynı bölümün ikinci paragrafının birinci cümlesinde yer alan “ve Belediyeler” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, aynı bölümün sonuna açıklamalar eklenmiştir.

6770 sayılı Kanunla 3065 sayılı Kanunun (17/4-p) maddesine “belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler” ibaresi eklenmişti. Belediye ve il özel idarelerinin taşınmaz satışında KDV istisnası uygulanmasıyla ilgili olarak yapılan yasal düzenlemeler hakkında açıklamalar yapılmıştır.

4. Büyükşehir belediye sınırları içindeki 150 m2’ nin altındaki konutların teslimlerine ilişkin olarak 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen KDV oranları tebliğe alınmıştır.

6770 sayılı Kanunla, KDV Kanunun 29. Maddesinde değişiklik yapılarak indirimli oranlı teslim ve hizmetlerden kaynaklanan ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV’nin Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibariyle yıl içerisinde nakden iade edilebilmesi imkanı sağlanmıştır.

Maliye Bakanlığı kendisine verilen yetki çerçevesinde, indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılmasını uygun görmüştür.

2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; indirimli orana tabi teslim ve hizmetlerle ilgili olarak iade edilemeyecek KDV’nin alt sınırı 2017 için 10.000 TL olarak belirlenmiş olması nedeniyle tebliğde ilgili bölüm bu yönde düzeltilmiştir. 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iade taleplerinde de bu tutar dikkate alınacaktır.

5. Yeni düzenleme ile indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iadelerinin yıl içinde nakden yapılması mümkün olduğundan tebliğde ayrıca indirimli oranda yapılan teslimler nedeniyle yıl içinde yapılacak nakden iade işlemi hakkında usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğ hükümleri 3.2.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ metni sirkülerimiz ekindedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

TRUST