Sirküler: 2017/22                                                                   15.02.2017 

İhraç kayıtlı teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişiklikle ilgili uygulama değişmiştir.

 

İHRAÇ KAYITLI TESLİMLERDE İMALATÇI ALEYHİNE MATRAHTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ UYGULAMA DEĞİŞMİŞTİR

 

15 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazetede KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11) ile KDV Genel Uygulama Tebliğinde çeşitli değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu tebliğle, KDV Kanununun 11/1-c Maddesine göre tecil/terkin kapsamında yapılan ihraç kayıtlı teslimlerle ilgili tebliğin” 8.9. İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik” başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 “3065 sayılı Kanunun (11/1-c) maddesinde, ihracatçılara mal teslim eden imalatçılara iade edilecek katma değer vergisinin, ihraç edilen mala ilişkin imalatçı satış bedeline göre hesaplanan vergiden, imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin düşülmesinden sonra kalan tutardan fazla olamayacağı hükme bağlanmıştır.”

“İmalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından düzenlenecek faturada KDV hesaplanmaz. Bu kapsamda düzenlenen faturaya; "3065 sayılı KDV Kanununun (11/1-c) maddesi hükümlerine göre, ihraç edilmek şartıyla yapılan teslimlerde imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin olduğundan KDV hesaplanmamıştır." ifadesi yazılır. Ayrıca söz konusu faturada, imalatçı tarafından düzenlenen faturanın tarih ve sayısına yer verilir.

İmalatçılara ihraç kayıtlı teslim nedeniyle iade edilecek KDV hesabında, imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farklarından doğanlar da dahil olmak üzere, imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin (imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ihraç kayıtlı teslim edilen malın tabi olduğu oran uygulanmak suretiyle bulunan tutar) ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergiden düşüleceği tabiidir.”

Değişiklik 15 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Değişiklik öncesinde;  imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farkları için ihracatçılar tarafından imalatçıya bir fatura düzenlenerek KDV hesaplanmakta,  bu faturada hesaplanan KDV ihracatçı tarafından beyan edilmekte, imalatçı tarafından indirim konusu yapılmakta idi.

Yapılan değişiklikle artık ihraç kayıtlı teslimde imalatçı aleyhine oluşan kur farklarında ihracatçı firma imalatçı firmaya KDV  siz fatura kesecektir.

İhraç kayıtlı teslimde bulunan firma bu teslime bağlı iade alınabilecek KDV; imalatçı aleyhine ortaya çıkan kur farklarından doğanlar da dahil olmak üzere, imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ilişkin verginin (imalatçı aleyhine matrahta meydana gelen değişikliğe ihraç kayıtlı teslim edilen malın tabi olduğu oran uygulanmak suretiyle bulunan tutar) ihraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden hesaplanan vergiden düşerek hesaplanacak tutarı geçemeyecektir.

Tebliğin “İmalatçı Aleyhine Matrahta Meydana Gelen Değişiklik” bölümünde ayrıca aşağıdaki paragraflar da mevcut olup, bunlar değişmemiş ve aynen kalmıştır:

“İhraç edilen mallar için yurtdışındaki firmalar tarafından sunulan yurtdışında ifa edilen ve yurtdışında yararlanılan mümessillik, pazarlama, reklâm vb. hizmetler verginin konusuna girmez.

Bu nedenle, KDV’nin konusuna girmeyen hizmetler karşılığında ödenen bedellerin ihracatçı tarafından imalatçılara aynen aktarılmasında da KDV hesaplanmaz.”

Tebliğle yapılan değişikliği aşağıdaki örnekle açıklayabiliriz:

(X) imalatçı şirketi (Y) şirketine  100.000 Dolar * 3,70 =  370.000 TL  malı ihraç kayıtlı olarak fatura etmiştir. % 18 e tabi bir mal olduğu varsayımı ile (370.00 * 0,18= ) 66.600 TL KDV tecil /terkin kapsamında hesaplanmış , KDV tahsil edilmemiştir. Önceki uygulamaya göre, (X) şirketi 66.000 TL’ye kadar iade alması mümkündü.

(Y) şirketi fiili ihracı süresi içinde gerçekleştirmiş ve 100.000 Doları (X) şirketine ödemiştir. Ödeme tarihindeki kura göre bedel 100.000 Dolar* 3,60 = 360.000 TL dır. Buna göre,  imalatçı aleyhine 10.000 TL  fark oluşmuştur. İhracatçı (Y) şirketi imalatçı (X) şirketine yeni tebliğe göre artık KDV’siz fatura düzenleyecektir. (10.000 TL )

İmalatçı (X) şirketinin iade alabileceği KDV aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

İhraç kayıtlı teslim bedeli üzerinden tecil/terkine göre hesaplanan   KDV      :         66.600 TL

İhracatçı tarafından imalatçı firmaya düzenlenen kur farkı faturasında

olmayan  KDV…… ………………………………………………………………   :   ( -)  1.800 TL

İade Alınabilecek KDV……………………………………………………………   :       64.800  TL

İmalatçı aleyhine matrahta meydana gelecek diğer değişiklikler de (örneğin; reklamasyon bedeli) iade hesaplamasını aynı şekilde etkilemektedir.

İhraç kayıtlı teslimin yapılması ile, malın bedelinin ihracatçı tarafından yurtdışından tahsil edilerek imalatçıya ödenmesi aynı dönemde olmaması durumunda, kurdaki değişikliğin önceden bilinememesi nedeniyle, tahsilat beklenmeden iade talep eden imalatçı firma sonradan kurun düşmesi halinde haksız iade alınmış durumuna düşülebilecektir.

İhraç kayıtlı teslim yapıldıktan sonra kur yükselmesine bağlı olarak imalatçı lehine oluşan kur farklarında ise uygulama farklıdır ve bu konuda bir değişiklik bulunmamaktadır.

 

 Bilgilerinize sunarız,

 

 Saygılarımızla…

TRUST  

Son Güncelleme (Perşembe, 16 Mart 2017 09:37)