Sirküler: 2017/23                                                                   16.02.2017 

Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde değişiklik yapılmıştır.

 

ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA VE DENETİM YÖNETMELİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

 

14.02.2017 tarih ve 29979 sayılı Resmi Gazete’de Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlanmıştır.

Yönetmelik’te yapılan değişiklikler aşağıdaki şekilde özetlenmiş olup, sözkonusu değişikliğe ait Yönetmelik sirkülerimiz ekindedir.

1.     Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği’nin;

-7 . maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1) numaralı alt bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış,

-(ç) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “onarım, haberleşme” ibaresinden sonra gelmek üzere “(posta, kargo, kurye ve benzeri giderler dahil)” ibaresi eklenmiş,

-(ç) bendinin (2) numaralı alt bendinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmış,

-(d) bendinde yer alan “ve analiz hizmetleri” ibaresi “ve analiz hizmetleri, hukuki veya bilimsel danışmanlık hizmetleri” şeklinde değiştirilmiştir.

Bu düzenlemelere göre 01.03.2016 tarihinden itibaren Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen sürelerde; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler Ar-ge İndirimine konu edilebilecektir. Yine posta, kurye ve benzeri giderler Ar-ge indiriminde dikkate alınabilecek olup, büro ve kırtasiye gibi sarf malzemelerine ilişkin giderlerde Ar-ge indirimine konu edilebilecektir.

Eski Düzenleme

Yeni Düzenleme

Madde 7 – c  bendi (1) :

Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalıştırılan Ar-Ge veya tasarım personeliyle ilgili olarak tahakkuk ettirilen ve gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması kapsamında bulunan ücretler ile bu mahiyetteki giderlerdir. Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen süreye isabet eden ve Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırlar dâhilinde gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilen ücretler de Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilir. Ancak, Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen süreye ilişkin olarak; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilemez.

Madde 7 – c  bendi (1):

Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla çalıştırılan Ar-Ge veya tasarım personeliyle ilgili olarak tahakkuk ettirilen ve gelir vergisi stopajı teşviki uygulaması kapsamında bulunan ücretler ile bu mahiyetteki giderlerdir. Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında geçirilen süreye isabet eden ve Bakanlar Kurulunca belirlenen sınırlar dâhilinde gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilen ücretler de Ar-Ge ve tasarım indirimine konu edilir.

Madde 7 – ç  bendi (1) :

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin kira, su, enerji, bakım-onarım, haberleşme, nakliye giderleri ile bu merkezlerde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve onarım giderleri gibi bu merkezlerde yürütülen faaliyetin devamlılığını sağlamak için yapılan giderleri kapsar.

Madde 7 – ç  bendi (1) :

Ar-Ge veya tasarım merkezlerinin kira, su, enerji, bakım-onarım, haberleşme, posta, kargo, kurye ve benzeri giderler dahil, nakliye giderleri ile bu merkezlerde kullanılan makine ve teçhizata ilişkin bakım ve onarım giderleri gibi bu merkezlerde yürütülen faaliyetin devamlılığını sağlamak için yapılan giderleri kapsar.

 

Madde 7 – ç  bendi (2) :

Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ilişkin sigorta giderleri, kitap, dergi ve benzeri bilimsel yayınlara ait giderler de bu kapsamdadır. Ancak, büro ve kırtasiye gibi sarf malzemelerine ilişkin giderler bu kapsamda değerlendirilmez.

 

Madde 7 – ç  bendi (2) :

Ar-Ge, yenilik veya tasarım faaliyetlerine ilişkin sigorta giderleri, kitap, dergi ve benzeri bilimsel yayınlara ait giderler de bu kapsamdadır.

Madde 7 – d  bendi  :       

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler: Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemelerdir. Bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçemez.

 

Madde 7 – d  bendi  :

Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler: Normal bakım ve onarım giderleri hariç olmak üzere, Ar-Ge ve yenilik veya tasarım faaliyetleriyle ilgili olarak işletme dışında yerli veya yabancı diğer kurum ve kuruluşlardan alınan; mesleki veya teknik destek, test, laboratuvar ve analiz hizmetleri, hukuki veya bilimsel danışmanlık hizmetleri ile bu mahiyetteki diğer hizmet alımları kapsamında yapılan ödemelerdir. Bu şekilde alınan hizmetlere ilişkin harcamalar, proje kapsamında gerçekleştirilen toplam harcama tutarının yüzde ellisini geçemez.

 

 

1.     İlgili Yönetmeliğe “Kanun’un 3/A maddesinde yer alan Ar-ge İndirimi” eklenmiştir.

Bu maddeye göre değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

  • 9/8/2016 tarihinden itibaren yapılan başvurularda 3/A maddesi hükümlerinden faydalanılacaktır. 9/8/2016 tarihinden önce yapılan başvurularda Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunun ilgili maddelerinin 6728 sayılı kanunla değiştirilmeden önceki hükümlerinin uygulanmasına devam edilecektir.
  • Ar-Ge indiriminden faydalanmak için Bakanlıkça belirlenecek formatta proje başvuru formu ile Bakanlığa başvurulacak ve projenin uygun bulunması halinde yapılan Ar-Ge harcamaları Ar-Ge indirimine konu edilebilecektir.
  • Proje önce Bakanlık tarafından değerlendirilecek ve bilimsel olarak incelenmek üzere TÜBİTAK’a gönderilecek ve TÜBİTAK tarafından incelendikten sonra, sonuç bakanlık tarafından da mükellefe bildirilecektir.
  • Mükellefler, olumlu sonuç yazısının bir örneğini bağlı oldukları vergi dairesine verecektir.
  • 3/A maddesine göre Ar-ge indiriminden faydalanılan projelere ilişkin alınan hibeler fon hesabında tutulacak ve bu tutarlar gelir olarak dikkate alınmayıp, Ar-ge İndiriminin tespitinde de harcama olarak dikkate alınmayacaktır.

1.     Yönetmeliğin 10. Maddesinin 4.fıkrasının ç bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen sürelere ilişkin ücretlerden; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler gelir vergisi teşviki kapsamına alınmıştır.

İlgili düzenlemenin yürürlük tarihi 14.02.2017’dir.

Eski Düzenleme

Yeni Düzenleme

Madde 10-4  ç  bendi  : 

Madde 10-4  ç  bendi  : 

Bu madde kapsamında Ar-Ge veya tasarım merkezleri alanı dışında gerçekleştirilen faaliyetler ile lisansüstü eğitim kapsamında dışarıda geçirilen sürelere ilişkin ücretlerden; gerçek yol giderleri dâhil olmak üzere yol, konaklama, gündelik gibi adlar altında gider karşılığı olarak yapılan ödemeler ile sağlanan menfaatler destek ve teşvik kapsamında değerlendirilmez.

 

-----

  

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 TRUST