Sirküler: 2017/28                                                                  22.02.2017 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

 

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

 

11/02/2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 478 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Vergi Usul Kanununun 153/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Tebliğde, 153/A maddesiyle, sahte belge düzenlediği tespit edilen mükellefler ile münhasıran sahte belge düzenlemek için mükellefiyet tesis ettirdiği vergi inceleme raporu ile tespit edilip mükellefiyeti terkin edilen mükelleflere ve bu mükelleflerle ilişkili olan maddede belirtilen kişilere ve söz konusu fiillerin işlenmesine iştirak ettiği tespit edilen meslek mensuplarına yönelik olarak vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla getirilen teminat uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Tebliğde yapılan açıklamalar başlıklar halinde aşağıdaki gibidir;

-Münhasıran sahte belge düzenlenmesi nedeniyle mükellefiyet kayıtlarının resen terkin edilmesi halinde teminat uygulaması

-Mevcut faaliyet yanında sahte belge düzenlenmesi halinde teminat uygulaması

-Vergi borcu tutarının alınan teminat tutarının %10’unu aşması

-Teminat tutarının belirlenmesi

-213 Sayılı Kanun’un 153/A maddesinin birinci fıkrası kapsamına girenler ile 359 uncu maddesinde sayılan fiilleri işleyenlerin duyurulması

-Teminat uygulamasına ilişkin diğer hususlar

Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ sirkülerimiz ekindedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST