Sirküler: 2017/31                                                                  27.02.2017 

Yatırım Teşvik Kararında Yapılan Diğer Değişiklikler.

 

YATIRIM TEŞVİK KARARINDA YAPILAN DİĞER DEĞİŞİKLİKLER

 

22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 2017/9917 sayılı Karar ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2012/3305) ‘da bazı değişiklikler yapılmıştır. Kararda yer alan Geçici 8. Madde ile ilgili düzenlemeleri 23.02.2017 tarih ve 02/12 sayılı sirkülerimiz ile duyurmuştuk.

Kararda yer alan diğer değişiklere ilişkin açıklamalar aşağıda özetlenmiştir.

1. Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarında istisna uygulaması;

6770 Sayılı Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 13'ncü maddesine (d) bendi eklenmiş ve teşvik belgeli yatırımlar için belge dahilinde gerçekleştirilecek yazılım ve gayri maddi hak teslimleri de KDV istisnası kapsamına alınmıştı.

Bu defa 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın "KDV istisnası ve iadesi" başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına "ile belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları" ibaresi eklenmiştir.

2. 2012/3305  sayılı BKK’nın 18. Maddesine fıkra eklenmiştir. Buna göre;

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında yer alan 4. ve 5. bölge illerindeki organize sanayi bölgeleri ile Kilis ilinde yer alan organize sanayi bölgelerinde gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlara 6. bölgede uygulanan desteklerin aynısı sağlanacaktır.

3. 2012/3305  sayılı BKK’ya 23/A maddesi eklenmiştir. Buna göre;

Cazibe merkezleri programı kapsamında yer alan “üretim tesisi taşıma destek paketi” çerçevesinde Kalkınma Bankası tarafından desteklenmesi uygun görülen yatırımlar belirlenen şartları yerine getirmeleri halinde Karar kapsamındaki desteklerden yararlanabilir. Belirlenen şartlar aşağıdaki gibidir.

  • Program kapsamındaki illere taşınan tesise ilave yatırım yapılmaması veya yapılmakla birlikte asgari sabit yatırım tutarı ve asgari kapasite şartlarının sağlanamaması durumunda;

a) Program kapsamındaki 4. ve 5. bölge illerine taşınan tesisler, taşınılan bölgede geçerli olan süre ve miktarlarda Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteğinden,

b) 6. bölge illerine taşınan tesisler, anılan bölgede geçerli olan sürelerde Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği, Sigorta Primi Desteği ve Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden, 

  • Program kapsamındaki illere taşınmanın gerçekleşmesi ve ilave yatırımın asgari sabit yatırım tutarı ve kapasite şartlarını sağlaması halinde, taşınılan tesis bir önceki (a) maddesinde sayılan desteklerden, ilave yatırım ise bu desteklere ek olarak Gümrük Vergisi Muafiyeti, KDV İstisnası ve Vergi İndirimi desteğinden yararlanacaktır.

4. 2012/3305 sayılı Kararın EK-2B sayılı ve "İLLERİN BÖLGESEL DESTEKLERDEN YARARLANABİLECEK SEKTÖRLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR NUMARALARI" başlıklı tablosunun 10 numaralı dipnotuna eklenen g ve ğ bentlerinde belirtilen yatırımların, bulundukları bölgeye sağlanan bölgesel desteklerden yararlanmaları sağlanmıştır. Eklenen bentler aşağıdadır;

g) 5. bölge illerinde aynı organize sanayi bölgesinde gerçekleştirilecek komple yeni cinsindeki iplik, dokuma ve apreleme konularında her üç yatırım konusunu içeren entegre yatırımlardan, iplik ve dokuma kapasitesinin apreleme kapasitesini aşmaması kaydıyla aynı Kararın EK-2A ve EK-4'de belirtilen asgari tutarları ayrı ayrı sağlayan yatırımlar.

ğ) 2012/3305 sayılı karar kapsamında belirlenen 4. ve 5. bölgelerde gerçekleştirilecek kauçuk ve kauçuk ürünleri imalatı konusundaki yatırımlar.

2012/3305 sayılı Karara eklenen geçici 9. maddesine göre, bu yatırımlara ilişkin lehe getirilen hükümler, talep edilmesi halinde 01.01.2012 tarihinden sonra yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgelerine de uygulanacaktır.

5. 2012/3305 sayılı Kararın EK-2B sayılı tabloya eklenen 13 nolu dipnot ile;  Cazibe Merkezleri Programı kapsamındaki illerde kurulacak çağrı merkezleri ve veri merkezleri, kurulduğu bölgenin bölgesel teşviklerinden herhangi bir asgari yatırım tutarı şartı aranmaksızın yararlanabilecektir.

6. 2012/3305 sayılı Kararın EK-6 Sayılı ve “4. Bölge Desteklerinden Yararlanabilecek orta-yüksek teknolojili yatırım konuları” başlıklı tablonun 23. Satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“2927. Silah ve Mühimmat İmalatı”

Bu değişiklik ile 1., 2. ve 3. bölgelerde gerçekleştirilen bu yatırımlar 4. bölge desteklerinden faydalanabilecektir.

Söz konusu Karar yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Karar Sirkülerimiz ekindedir.

 

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 TRUST