Sirküler: 2017/38                                                                   15.03.2017 

Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşım Sözleşmelerinde Damga Vergisi oranı sıfıra (0) Gayrimenkul Devirlerinde Tapu Harcı binde 15’ e düşürülmüş ve KKDF oranı yeniden belirlenmiştir.

 

KAT KARŞILIĞI VEYA HASILAT PAYLAŞIM SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİ ORANI SIFIRA (0) GAYRİMENKUL DEVİRLERİNDE TAPU HARCI BİNDE 15’ E DÜŞÜRÜLMÜŞ VE KKDF ORANI YENİDEN BELİRLENMİŞTİR:

15.03.2017 tarih ve 30008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Damga Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu ve Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisinde değişiklikler yapılmıştır.

DAMGA VERGİSİ KANUNU:

Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar başlıklı fıkrasının aşağıdaki bendlerinde damga vergisi oranı “0 (sıfır)” olarak değiştirilmiştir.

Sözleşme Türü

Oran

14. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri

0

15. Resmi şekilde düzenlenen kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri kapsamında yapı müteahhitleri ile alt yükleniciler arasında düzenlenen inşaat taahhüt sözleşmeleri

0

16. Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat işlerine ilişkin danışmanlık hizmet sözleşmeleri

0

17.Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri  

0

 

HARÇLAR KANUNU:

 

30.09.2017 tarihine kadar (bu tarihte dahil) uygulanmak üzere; Harçlar Kanununa bağlı “Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınan Harçlar” başlıklı (4) sayılı tarifenin “I-Tapu işlemleri” başlıklı bölümünün 20/a fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden “binde 20” nispetinde alınan tapu harcı konut ve işyerlerinde (kat irtifakı tesis edilmiş olanlar dahil) “binde 15” olarak değiştirilmiştir.

KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU:

Bankalar ve finansman şirketleri dışında, Türkiye’de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları Türk Lirası kredilerde (fiduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi oranı; ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda % 1, bir yıl ve üzeri olanlarda % 0 olarak tespit edilmiştir.

  

 Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girdiğinden yukarıdaki değişiklikler 15.03.2017 tarihinden itibaren geçerlidir.

Bakanlar Kurulu Kararı sirkülerimiz ekindedir.

 

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…