Sirküler: 2017/42                                                                   30.03.2017 

Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesine ilişkin bildirimin verilme süresi 02.05.2017 tarihine uzatıldı.

  

VERGİ KİMLİK NUMARASI İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU İŞYERİ SİCİL NUMARASININ EŞLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN BİLDİRİMİN VERİLME SÜRESİ 02.05.2017 TARİHİNE UZATILDI

 

“Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” nin verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlendiği 1 Sıra No.lu Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği 18 Şubat 2017 tarihinde yayımlanmıştı.

Bu defa 1 sıra nolu tebliğde değişiklik yapılmasına dair 2 sıra nolu tebliğ 30.03.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yayımlanan 2 sıra nolu Tebliğ ile “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu Tebliğin yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar” ibaresi “2/5/2017 tarihine kadar” olarak değiştirilmiştir.

Yapılan değişiklik ile 31.03.2017 tarihine kadar verilmesi gereken “Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının eşleştirilmesine ilişkin bildirim”in verilme süresi 02.05.2017 tarihine kadar uzatılmıştır.

2 Sıra nolu Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ metnİ aşağıda sunulmuştur.

 

  

 

30 Mart 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30023

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MADDE 1 – 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “bu Tebliğin yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar” ibaresi “2/5/2017 tarihine kadar” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı müştereken yürütür.

 

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST