Sirküler: 2017/48                                                                  10.04.2017 

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında Teslim Yapanlarla İlgili Olarak KDV Beyanname Değişikliği Duyurusu.

 

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ KAPSAMINDA TESLİM YAPANLARLA İLGİLİ OLARAK KDV BEYANNAME DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU

 

Gelir İdaresi Başkanlığının https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.htmle. internet sitesinde yer alan 1 Nisan 2017 tarihli KDV Beyannamesi Değişikliği duyurusu aşağıdaki gibidir;

“15/02/2017 tarihinde yayımlanan 11 Seri No.lu KDV Genel Tebliği ile eklenen "...3065 sayılı Kanun kapsamında teslimde bulunan DİİB sahibi mükellefin iadesini talep edeceği KDV tutarı, ihraç kaydıyla teslim bedeli ile bu malların üretimi için yurtiçi ve yurtdışından KDV ödemeksizin temin ettiği malların bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz." hükmüne istinaden 1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerin beyanname düzenleme programını güncellemeleri gerekmektedir. “

Duyuruda yer alan diğer açıklamalar ve konuya ilişkin örneğin yeraldığı duyuru metni sirkülerimiz ekindedir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST