Sirküler: 2017/53                                                                25.04.2017 

İndirimli Kurumlar Vergisi’nde Yapılan Değişiklikler Hakkında Hatırlatma.

 

İNDİRİMLİ KURUMLAR VERGİSİ’NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HAKKINDA HATIRLATMA

 

1.     Yatırıma Katkı Oranı ve İndirimli Kurumlar Vergisi Oranındaki değişiklik

22 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete' de yayımlanan 2017/9917 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar (2012/3305) ‘da İndirimli Kurumlar Vergisi oranında aşağıdaki değişiklik yapılmıştı.

Bu karara göre imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktır.

İlgili karar ve uygulama örneğini 23.02.2017 tarih ve 02/12 sayılı sirkülerimiz ile duyurmuştuk.

2017/9917 sayılı Karar ile yapılan değişiklik;  imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi yüzde yüz oranında uygulanacağından, 2017 1. Geçici Vergi döneminde İndirimli Kurumlar Vergisi’nden yararlanan mükelleflerimizin bu kapsamda hesaplama yapacağını hatırlatmak isteriz.

1.     Devreden Yatırıma Katkı Tutarının Endekslemesi

6745 sayılı Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi Hakkında Kanunun 66. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunun 32/A maddesine eklenen hüküm ile; yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan ve sonraki yıla devreden yatırıma katkı tutarına endeksleme imkanı getirilmiş ve bu düzenleme 07.09.2016 tarihinde yürürlüğe girmişti.

Bu düzenlemeye göre; Teşvik belgesi kapsamındaki toplam yatırıma katkı tutarının yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar yararlanılamayan kısmı (yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar gerek diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara ve gerekse yatırımın tamamen veya kısmen işletilmesinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yararlanılan kısmından sonra kalan yatırıma katkı tutarı), yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

 

 İndirimli Kurumlar Vergisi’nden yararlananlar; yatırımın tamamlanmış olması şartı ile 2017 1. Geçici Vergi döneminde devreden yatırıma katkı tutarını yeniden değerleme oranı % 6,11 (yüzde altı virgül on bir) ile artırarak uygulayabileceklerdir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST