Sirküler: 2017/55                                                                  08.05.2017 

*Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri No.lu Tebliğ yayımlandı.  

 

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 12 SERİ NO.LU TEBLİĞ YAYIMLANDI

5 Mayıs 2017 tarihli ve 30057 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 12 Seri No.lu Tebliğ yayımlandı.  

Tebliğde;

Dar mükellefler ile Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılan konut ve işyeri teslimlerinde KDV istisnasının uygulanması ile indirimli oranda traktör, tarım ve iş makinalarının tesliminden doğan KDV iadelerine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

 

KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

 

3065 sayılı Kanunun 13. maddesinin birinci fıkrasına eklenen düzenleme ile 1/4/2017 tarihinden itibaren konut veya iş yeri olarak inşa edilen binaların ilk tesliminde uygulanmak ve bedeli döviz olarak Türkiye’ye getirilmek kaydıyla; 

 • Çalışma veya oturma izni alarak altı aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına (resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye’de bulunan teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup adı geçen daire, müessese, teşekkül ve teşebbüslerin işleri dolayısıyla yabancı memleketlerde oturan Türk vatandaşları hariç),
 • Türkiye’de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişilere,
 • Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de olmayan ve bir iş yeri ya da daimi temsilci vasıtasıyla Türkiye’de kazanç elde etmeyen kurumlara,

yapılan konut veya iş yeri teslimlerine KDV istisnası getirilmişti.

1.  İstisna Kapsamına Giren Taşınmazlar

İstisnanın kapsamına konut veya iş yeri olarak inşa edilen binalar girmektedir. Buna göre;

 • Konut veya iş yeri olarak inşa edilen binanın yapı ruhsatının bulunması ve alıcıların kullanımına hazır vaziyette fiilen teslim edilmesi şarttır.
 • Kat irtifakı kurulabilen konut veya iş yerlerinde ayrıca kat irtifakının kurulmuş olması gerekmektedir.
 • Yapı ruhsatında konut, dükkan, ofis, büro, rezidans, apart daire, devre mülk ve benzeri olarak tanımlanan konut veya iş yerleri istisna kapsamında değerlendirilecektir.

İstisna uygulamasında, kat mülkiyeti kurulan konut veya iş yerlerinin tesliminde fiili teslimin tevsiki aranmayacaktır.

2. Konut veya İş Yerinin İlk Teslimi

 • İstisna,1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, konut veya iş yerini inşa eden mükellefin yapacağı ilk teslimde uygulanır.
 • Konut veya iş yerinin inşa edenlerden satın alınarak bir başkasına satılması halinde yapılan konut veya iş yeri teslimi ilk teslim olarak değerlendirilmeyecektir.
 • Arsa karşılığı inşaat işinde arsaya karşılık olarak arsa sahibine verilen konut veya işyerinin arsa sahibi tarafından teslimi ilk teslim kapsamında değerlendirilmeyecektir.

3. Bu istisnadan yararlanma şartlarını taşıyan alıcıların, istisna kapsamında birden fazla konut veya iş yeri alması mümkündür.

4.  Tebliğin “12.1.3. İstisnadan Yararlanacak Alıcılar” başlıklı bölümünde istisnadan yararlanacak olan;

            -Türk vatandaşları,

            -Yabancı uyruklu gerçek kişiler

            -Tüzel kişilere ilişkin ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

5. Bedelin Döviz Olarak Türkiye’ye Getirilmesi;

 • Konut veya iş yeri tesliminde KDV istisnasının uygulanabilmesi için, bedelin en az %50’sinin satışa ilişkin faturanın düzenlendiği tarihten önce, kalan kısmının da en geç bir yıl içerisinde alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmesi gerekir.
 • İstisnaya ilişkin KDV iadesi, bedelin tamamının Türkiye’ye getirilerek satıcıya ödenmesinden sonra yapılır.
 • Faturanın düzenlenmesinden önce bedelin yarısı alıcı tarafından döviz olarak Türkiye’ye getirilip satıcıya ödendiğinden bu satış işleminde KDV hesaplanmaz.

6. Bedelin Türkiye’ye Getirildiğinin Tevsik edilmesi gerekir.

 • Banka aracılığı ile yapılan ödemelerde banka dekontu, fiziki olarak Türkiye’ye getirilmesi halinde Gümrük idaresinden alınan belgeler ile tevsik edilmesi gerekmektedir.

7. Konut veya İş Yerinin Bir Yıl İçerisinde Elden Çıkarılması

            Konut veya iş yeri tesliminde istisna uygulanabilmesi için, tapuda işlem tesis edilmiş olması gerekir.

 İstisna kapsamında satış yapanlar, konut veya iş yeri satışının 3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesi kapsamında KDV’den istisna olarak yapıldığının tapu müdürlüklerine bildirmeleri gerekmektedir.

8. İstisnanın Usulüne Uygun Olarak Gerçekleşmemesi

            3065 sayılı Kanunun (13/i) maddesinde öngörülen şartları taşımadığı halde istisnanın uygulandığının tespit edilmesi halinde, zamanında tahsil edilmeyen vergi, vergi ziyaı cezası ve gecikme faizinden mükellef ile birlikte alıcı da müteselsilen sorumlu tutulur.

9. İstisnanın Beyanı

Bu kapsamda yapılan satışlar, konut veya iş yeri tesliminin yapıldığı vergilendirme dönemine ait KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığında “Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler” tablosunda; 328 kod numaralı “Konut veya İş Yeri Teslimleri” satırı aracılığıyla beyan edilecektir.

Satıcılar, her bir vergilendirme dönemi içinde gerçekleştirilen bu kapsamdaki satışlarını KDV beyannamesi ekinde yer alan form (EK: 24) ile bildirir.

10. Tebliğde İstisnaya tabi konut veya iş yeri teslimlerinden doğan iade taleplerinde aranacak belgeler açıklanmıştır, ayrıca nakden ya da mahsuben iadeye ilişkin usuller açıklanmıştır.

 

İNDİRİMLİ ORANA TABİ TARIM MAKİNELERİ VE İŞ MAKİNALARININ TESLİMLERİNDEN DOĞAN KDV İADELERİ

 

5 Mayıs 2017 tarihinde yayımlanan 12 seri nolu Tebliğin 2. maddesi aşağıdaki gibidir;

MADDE 2 – Aynı Tebliğin (III/B-3) bölümünün üçüncü paragrafı ile (III/B-3.2.5) bölümlerinde yer alan “indirimli orana tabi konut teslimlerinden” ibaresi “indirimli orana tabi konut ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28 ve 29 uncu sırası kapsamındaki malların teslimlerinden” olarak değiştirilmiştir.”

Bilindiği üzere KDV Kanununun 29. maddesinin (2) numaralı fıkrasında 6770 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, indirimli orana tabi teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının yılı içerisinde Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla nakden iade imkanı getirilmişti. 

Bakanlık bu yetkisini ilk olarak 10 seri numaralı KDV Tebliği ile kullanmış ve indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iadelerinin yılı içinde vergilendirme dönemleri itibarıyla talep edilmesi kaydıyla nakden yapılmasını uygun görmüştür.

Bakanlık bu defa yayımlanan 12 seri numaralı KDV Tebliği ile 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (II) sayılı listenin (B) bölümünün 28 (belirlenmiş tarım makineleri) ve 29. Sırasında yer alan malların (paletli ekskavatör, örgü ve dikiş makinesi vs.) teslimlerinden doğan KDV iadelerinin yılı içinde nakden yapılmasını uygun görmüştür.

Bu Tebliğ 1/4/2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST