Sirküler: 2017/56                                                              09.05.2017 

* Birinci Geçici Vergi için bazı hatırlatmalar.

 

BİRİNCİ GEÇİCİ VERGİ İÇİN BAZI HATIRLATMALAR

 

1. Ödeme Vadesi Ertelenen Ocak-Şubat 2017 Dönemine Ait Sosyal Sigorta Primlerinin Gider Yazılması;

6770 sayılı kanun ile 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için hazine katkısından faydalananların (asgari ücret desteğinden yararlananlar) sigorta primlerinin ödeme vadesi ertelenmişti.

Buna göre;

  • 2016 yılı Aralık ayına ait sigorta prim tutarının, 2017 yılı Ekim ayında,
  • 2017 yılı Ocak ayına ait sigorta prim tutarının 2017 yılı Kasım ayında,
  • 2017 yılı Şubat ayına ait sigorta prim tutarının 2017 yılı Aralık ayında ödenebilecektir.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 88. Maddesi ve 174 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan açıklamalara göre SGK primlerinin gider yazılabilmesi için kuruma fiilen ödenmesi gerekmektedir.

Aralık 2016 dönemi SGK primlerinin gider yazılması konusu ile ilgili olarak Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 11.04.2017 tarih ve 180088620-125[2017-721-1]-16071 sayılı özelge de; “2017 yılı Ocak ayı içinde ödenmeyen 2016 Aralık ayına ait sigorta primlerinin 2016 yılı kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.” ifadesine yer verilmiştir.

Dolayısıyla, Ocak- Şubat 2017 dönemlerine ait ödeme vadesi ertelenen SGK primlerinin Maliye Bakanlığı görüşü doğrultusunda 2017 yılı 1. Geçici vergi döneminde gider olarak dikkate alınmaması gerekmektedir. Ertelenen SGK primlerinin ödendiği tarihte gider olarak dikkate alınabilecektir.

2. Ar - Ge İndiriminde endeksleme;

Kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan Ar-ge ve tasarım faaliyetleri harcamaları, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Ar-Ge Kanununda 6667 sayılı kanun ile yapılan düzenleme ile devredilen tutarlar, takip eden yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınmaktadır.

Dolayısıyla;

Kazancın yetersiz olması nedeniyle 2016 yılından devreden Ar-Ge veya tasarım harcamaları tutarının 2017/1. Geçici vergi döneminde yeniden değerleme oranında endesklenmiş tutarlarının dikkate alınması gerektiğini hatırlatırız.

3. Nakit sermaye artırımında uygulan faiz indirimi;

Düzenlemeyle yeni kurulan veya nakit sermaye artıran şirketlerde, konan veya artırılan sermaye üzerinden, Merkez Bankası tarafından ilgili yıl için açıklanan bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak hesaplanacak tutarın % 50’sinin, kurumlar vergisi matrahından indirilmesine olanak sağlanmaktadır. Genel indirim oranı %50 olmakla birlikte 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu oranda farklılaştırmalar yapılmıştır.

Geçici vergi dönemlerinden sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi itibariyle bu indirimden yararlanılması mümkündür.

Ancak kazanç yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapılamayan tutar herhangi bir endekslemeye tabi tutulmaksızın izleyen hesap dönemlerinde matrahtan indirim konusu yapılabilecektir. 

Dolayısıyla nakit sermaye artışından kaynaklanan ve 2016 yılında kazanç yetersizliği nedeniyle indirim konusu yapılamayan bu tutar 2017/1. Geçici vergide indirim konusu yapılabilecektir.

 

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

  TRUST