Sirküler: 2017/61                                                                  29.05.2017 

* 7020 Sayılı ”Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlandı.

Bildiğiniz üzere Ağustos 2016'da yasalaşan 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" ile

  • Kesinleşmiş kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına
  • Matrah artırımına
  • İhtilaflı alacakların tasfiyesine
  • İşletme kayıtlarının düzeltilmesine
  • Bazı varlıkların ekonomiye kazandırılmasına

İlişkin düzenlemeler yapılmıştı. Söz konusu düzenleme ile özel sektörün kamuya olan borç yükünün azaltılarak borçları taksitle ödeme imkânı getirilmiş ve ihtilafların sulh yoluyla sonlandırılması ve vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi sağlanmıştı.6736 sayılı Kanun 30 Haziran 2016 da dâhil, bu tarihten önceki dönemlere ait kamu yükümlülüklerini kapsamaktaydı.

Bu Sirkülerin konusunu oluşturan ve 27.05.2017'de Resmi Gazetede yayımlanan 7020 sayılı Kanun (Yeni Af Yasası) ise;

·         6736 sayılı Kanun kapsamına giren ve 31 Mart 2017 tarihine kadar olan kesinleşmiş alacakları yapılandırmaktadır.

 

·         Yeniden yapılandırma hükümleri esasen 1 Temmuz 2016 tarihinden sonraki dönemleri kapsamakla birlikte 6736 sayılı Kanun kapsamında başvuru yapamamış borçlulara da yeni düzenlemeden yararlanma imkânı getirmektedir.

 

·         6736 sayılı Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar, 7020 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılacak borçların dışında tutulmuştur.

 

·         7020 sayılı Kanun ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun başta olmak üzere, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve diğer birçok Kanunda değişiklik yapılmıştır.

  

7020 Sayılı Kanuna ilişkin Resmi Gazete Ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

TRUST