Sirküler: 2017/67                                                                   26.07.2017 

 

* İzaha Davet Müessesesine İlişkin 482 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

 

İZAHA DAVET MÜESSESESİNE İLİŞKİN 482 SIRA NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

09.8.2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Vergi Usul Kanunu’nun mülga 370 nci maddesi “İzaha davet” başlığı altında yeniden düzenlenerek vergi sistemimizde yeni bir müessese getirilmişti.

482 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği ile izaha davetin kapsamı ve şekli, ön tespitin niteliği, izaha daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek merciler, davet yapılacaklar, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin diğer usul ve esaslar belirlenmiştir.

Sirkülerimizde söz konusu müessese kapsamında getirilen uygulamanın ana başlıklar halinde kısa özetine yer verilmiştir.

a.     İzaha Davet Müessesi Nedir:

İzaha davet müessesesi, verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından (Gelir İdaresi Başkanlığı veya Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesinde kurulan İzah Değerlendirme Komisyonu) yapılmış ön tespitlerleilgili olarak aynı merciler tarafından mükelleflerden açıklama talep edilmesi olup; bu müessese, yapılan değerlendirmeler sonucunda vergi ziyaına sebebiyet vermediği anlaşılan mükelleflerin konuyla ilgili vergi incelemesine veya takdire sevk edilmesini önlemekte, vergi ziyaına sebebiyet verildiği durumlarda ise belirli şartlar dahilinde indirimli ceza uygulanmak suretiyle mükellefleri daha ağır müeyyidelerden korumaktadır.

 

b.    Mükellefler Hangi Konularda İzaha Davet Edilecektir:

 • Ba-bs bildirim formlarında yer alan bilgilerin analizi
 • Kredi kartı satış bilgileri ile katma değer vergisi (kdv) beyannamelerinin karşılaştırılması
 • Yıllık beyannameler ile muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin karşılaştırılması
 • Çeşitli kurum ve kuruluşlardan elde edilen bilgiler ile asgari ücret tarifelerinin karşılaştırılması
 • Yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri üzerinde yapılan indirimlerden kanuni oranları aşanlar
 • Dağıttığı kâr üzerinden tevkifat yapmadığı tespit edilenler
 • Geçmiş yıl zararlarının mahsubu yönünden
 • İştirak kazançlarını ilgili hesapta göstermeyenler
 • Kurumlar vergisi kanununun 5/1-e maddesindeki istisna ile ilgili olarak
 • Örtülü sermaye yönünden
 • Ortaklardan alacaklar için hesaplanması gereken faizler yönünden
 • Ortaklık hakları veya hisselerini elden çıkardıkları halde beyanda bulunmayan limited şirket ortakları
 • Gayrimenkul alım/satım bedelinin eksik beyan edilmiş olabileceğine dair haklarında tespit bulunanlar
 • Gayrimenkullere ilişkin değer artışı kazançları yönünden
 • Gayrimenkul sermaye iratlarını beyan etmeyen veya eksik/hatalı beyan eden mükellefler
 • Sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanılması durumunda mükelleflerin izaha davet edilmesi

 

c.     İzaha Davet Hangi Şartlarda Yapılacaktır:

 • Verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunması,
 • Yetkili merciler tarafından ön tespitin yapılmış olması,
 • İzaha Davet konularında yer alan şartların sağlanması,
 • Mükellef nezdinde vergi incelemesine başlanılmamış veya Takdir Komisyonuna sevk işleminin yapılmamış olması,
 • Mükellef hakkında ihbarda bulunulmamış olması

 

d.    İzaha Davet Nasıl Yapılacaktır:

İzah Değerlendirme Komisyonu tarafından haklarında ön tespit yapılanlara, gerekli açıklamaların yer aldığı ve Tebliğ ekinde yer alan “İzaha Davet Yazısı” (EK:1) Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tebliğ edilecektir.

 

İzaha davet yazısının tebliği tarihinden itibaren 15 gün içerisinde ön tespitle ilgili olarak gerekli izahın yapılması ve yapılan izah sonucu Komisyonca, vergi ziyaına sebebiyet verilmediği ve beyanname verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığının anlaşılması halinde söz konusu ön tespitle ilgili olarak vergi incelemesi ve takdir komisyonuna sevk işlemi yapılmayacaktır.

 

Ancak İzaha davet yazısının tebliği tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta bulunulmaması halinde izaha davet müessesinde yer alan indirimli ceza uygulamasından yararlanılamayacak ve mükellef vergi incelemesine ya da takdir komisyonuna sevk edilecektir.

Ayrıca mükellefin izahı yeterli görülmezse mükellef vergi incelemesine ya da takdir komisyonuna sevk edilecektir.

 

e.     İzaha Davet Müessesinde Yer Alan İndirimli Ceza Uygulaması Nedir:

İzahın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla (izah zammı) aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilecektir.

Ancak İzaha davet kapsamında verilen beyanname üzerine tahakkuk eden vergiler ile izah zammının mükelleflerce maddede öngörülen 15 günlük süre içerisinde ödenmemesi durumunda %20 oranında kesilmiş olan indirimli ceza, %50 oranı esas alınarak ikmal edilir ve izah zammının gecikme faizine dönüştürülmesi işlemi yapılır.

İzaha Davet Komisyonunun mükellef hakkında izah kapsamında talep ettiği konulara ilişkin VUK’nun pişmanlık hükümlerinden yararlanılamayacaktır.

Tebliğ 01.09.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Söz konusu Tebliğ Sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla… 

TRUST