Sirküler: 2017/71                                                                28.07.2017 

* Motorlu Taşıtların Hurdaya Ayrılmasına İlişkin 48 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

 

MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA AYRILMASINA İLİŞKİN 48 SERİ NO.LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI:

 

27/7/2017 tarihli ve 30136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 48 seri no.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile; 7020 sayılı Kanununun Geçici 1 inci maddesiyle getirilen;

- 1997 ve daha eski model taşıtların il özel idarelerine, büyükşehir belediyelerine veya Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) hurda müdürlüğüne teslimi ve hurdaya ayrılması halinde, hurdaya çıkan taşıtlarla ilgili olarak, tahakkuk etmiş ve ödenmemiş olan motorlu taşıt vergileri ve buna bağlı gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası ve 31.12.2016 tarihine kadar tescil plakasına kesilen idari para cezaları terkin edilmesine,

- Model yılı 2005 ve daha eski olan taşıtlardan mevcut olmadığı trafik tescil kuruluşunca tespit edilen veya trafik kazası, yanma, tahrip olma ve benzeri nedenlerle motorlu taşıt vasfını kaybetmiş taşıtlar için motorlu taşıtlar vergi asıllarının 1/4'ünün ödemeleri şartıyla, kalan vergi aslı, gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezaları ve tescil plakasına kesilen idari para cezalarının tamamının tahsilinden vazgeçilmesine, ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Ayrıca ilgili kanun kapsamında; trafik tescil kayıtları silinen motorlu taşıtların, adlarına tescil kaydı bulunanlar tarafından ilgili kurumlara teslimi ile il özel idarelerinin veya büyükşehir belediyelerinin bu kapsamda teslim aldıkları hurda taşıtların satışından elde ettikleri kazançlar ve bu faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemler ve düzenlenen kağıtlar her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna olup, söz konusu motorlu taşıt teslimlerine ilişkin olarak Katma Değer Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinin (a) bendi hükmü uygulanmaz.

Söz konusu Tebliğ 27.07.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

  TRUST