Sirküler: 2017/82                                                                 20.10.2017 

 

* Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Yer Alan Mükelleflerin Kazançlarının, Gayri Maddi Hakların Satılması, Devri veya Kiralanmasından Elde Edilmesi Halinde İstisna Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Belirlenmiştir.

 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE YER ALAN MÜKELLEFLERİN KAZANÇLARININ, GAYRİ MADDİ HAKLARIN SATILMASI, DEVRİ VEYA KİRALANMASINDAN ELDE EDİLMESİ HALİNDE İSTİSNA UYGULAMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BELİRLENMİŞTİR.

 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin kazançlarının, gayri maddi hakların satılması, devri veya kiralanmasından elde edilmesi halinde, istisnadan yararlanılmasının usul ve esaslarını belirleme yetkisi 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu’nun Geçici 2. maddesi ile Maliye Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na verilmiştir.

Bu kapsamda 19.10.2017 tarih ve 30215 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 2017/10821 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanunu’nun Geçici 2. Maddesinde yer alan istisna hükmünün uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Buna göre;

  • Bölgede yer alan mükelleflerin gayri maddi haklardan kaynaklanan kazançlara yönelik istisnadan yararlanılabilmesi için bu hakların niteliğine göre patent veya patente eşdeğer belgeye bağlanması gerekmektedir.
  • Bölgede faaliyet gösteren mükelleflerden kendi lehlerine gayri maddi hak doğmayacağı durumlarda mükellefin bölgedeki faaliyeti dolayısıyla elde edeceği kazanç istisna kapsamında dahil değildir.
  • Telif hakkı tescil belgesine bağlanan yazılım faaliyetinden elde edilen kazançlarda istisna kapsamındadır.
  • Son 5 hesap döneminin ortalaması dikkate alınarak gayri maddi haklardan elde edilen yıllık brüt gelirleri 30.000.000 TL’yi ve dahil olduğu şirketler topluğunun (herhangi bir gruba dahil değilse kendisinin) yıllık net satış hasılatı toplamı 200.000.000 TL’yi aşmayan mükelleflerin Ar-Ge faaliyetine yönelik patentlenebilirlik kriterini (yenilik, buluş basamağı, sanayiye uygulanabilirlik gb.) taşıyan gayri maddi haklar ile tasarım faaliyetinden doğan gayri maddi haklardan elde edilen kazançları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan proje bitirme belgesine dayanılarak istisna kapsamındadır. Bu kapsamda patent veya patente eşdeğer belge aranılmayacaktır.
  • Kazanç tutarının istisnaya tabi tutulacak kısmı; nitelikli harcamalar (gayri maddi hak ile doğrudan bağlantılı harcamalar ile ilişkisiz kişilerden alınan bu mahiyetteki fayda ve hizmetler) toplamının, toplam harcamalara oranı kullanılarak hesaplanacaktır. Bu hesaplama sırasında gayri maddi hak satın alma bedelleri ile ilişkili kişilerden sağlanan fayda ve hizmet bedelleri toplam harcama tutarına dahil edilebilecekken nitelikli harcama tutarına dahil edilmeyecektir. Ancak Avrupa Birliğine tam üyeliğin gerçekleştiği tarihi içeren vergilendirme döneminin sonuna kadar, yurt içinde yerleşik ilişkili kişilerden sağlanan fayda ve hizmet bedelleri nitelikli harcama tutarına dahil edilebilecektir.
  • İstisna kazancının tespitinde; toplam harcama tutarının aşılmaması koşulu ile nitelikli harcama tutarı %30 artırımlı uygulanabilir.
  • Gayri maddi hak ile doğrudan bağlantılı harcamalardan aktifleştirilerek amortismana tabi tutulması gerekenler gerçekleştikleri dönemde amortisman öncesi tutarlarıyla dikkate alınacaktır.
  • Yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyeti ile doğrudan ilişkili olmayan her türlü maliyet unsuru kazanç tutarının istisnaya tabi tutulacak kısmının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı, 19.10.2017 tarihinden sonra Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde başlatılacak projelerden elde edilen kazançlar ile bu tarihten önce başlatılmış projelerde 30.06.2021 tarihinden sonra elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 19.10.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

 

  TRUST 

   

 

Son Güncelleme (Pazartesi, 06 Kasım 2017 10:47)