Sirküler: 2017/95                                                                   04.12.2017 

 

 

* İŞE İADE DAVALARINDA YENİ DÖNEM

 

12.10.2017 tarihinde kabul edilen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ("Yeni Kanun") 25.10.2017 tarihli 30221 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak, bazı maddeleri hariç yürürlüğe girmiştir.  Yeni Kanun ile 5521 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ("Mülga Kanun") yürürlükten kaldırılarak İş Mahkemelerinin kuruluş, görev ve yargılama usulleri yeniden düzenleme alanı bulmuştur. Getirilen yeni düzenlemeler ile birlikte işe iade talepleri ile ilgili esaslı değişiklikler yapılmıştır.

İşe İade Talebinde Arabuluculuk Zorunluluğu


Kanun ile iş sözleşmesi feshedilen işçinin, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde iş mahkemesinde dava açabileceğini düzenleyen 20. Maddesinde değişiklik yapılarak işçinin işe iade talebi için öncelikle fesih bildiriminin tebliğinden itibaren 1 ay içinde arabulucuya başvurma zorunluluğu getiriliyor. Arabuluculuk faaliyeti sonucunda anlaşmaya varılamaması üzerine, 2 hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilecek veya özel hakeme gidilebilecektir. Arabuluculuk yoluna gidilmemesi nedeniyle davanın usulden reddedilmesi halinde, kesinleşen ret kararının tebliğinden itibaren 2 hafta içinde arabulucuya başvurulabilecektir.

İşe İade Talebiyle Açılan Davalarda Temyiz Yolu Kapatıldı !


Getirilen yeni düzenleme ile feshin geçersizliği ve işe iade istemi ile açılan davalarda artık sadece istinaf yoluna başvurulabilecek; bölge adliye mahkemesi kararları temyiz edilemeyecek, bölge adliye mahkemeleri kesin olarak karar verecektir.

Kanunun Uygulama Alanı Bulmayacağı Haller


Bu Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay'da görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz.


Yürürlük Hükümleri


Bu Kanunun işe iade ile ilgili düzenlemeleri içeren hükümleri 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST