Sirküler: 2017/96                                                                 04.12.2017 

 

 

* İŞÇİ-İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK

 

12.10.2017 tarihinde kabul edilen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ("Yeni Kanun") 25.10.2017 tarihli 30221 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak, bazı maddeleri hariç yürürlüğe girmiştir. Yeni Kanun ile 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununda ("Arabuluculuk Kanunu") değişiklik yapılarak iş davalarında zorunlu arabuluculuk getirilmiştir.

 

ARABULUCUYA BAŞVURULMADAN DAVA AÇILAMAYACAK!

 

Yeni Kanun ile bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabuluculuğa başvurulması zorunlu hale getirilmiştir. Arabuluculuk yoluna gidilmemesi halinde mahkeme söz konusu noksanlığın giderilmesi için taraflara süre vermeksizin, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun ("HMK")  115'inci maddesine göre dava şartı eksikliğinden davayı usulden reddedecektir. 

 

Yeni düzenlemeye göre, arabuluculuk yoluyla anlaşılamadığına ilişkin son tutanağın aslı veya arabulucu tarafından onaylanmış bir örneği dava dilekçesine eklendiği takdirde mahkeme tarafından davaya bakılacaktır. İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davalarında ve bunlarla ilgili rücu davalarında ise arabulucuya gitme zorunluluğu bulunmamaktadır.

 

Arabuluculuğa başvuru, karşı tarafın yerleşim yerinin veya davaya konu iş yerinin bulunduğu arabuluculuk bürosuna, arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde ise adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonunun görevlendireceği sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne yapılacaktır.

 

Arabulucunun Uyuşmazlığı Çözüm Süresi

 

Arabulucunun görevlendirilme tarihinden itibaren 3 hafta içinde başvuruyu sonuçlandırması gerekmektedir. Zorunlu bir hal olması durumunda, arabulucu bu süreyi en fazla 1 hafta daha uzatabilecektir. Taraflara ulaşılamıyorsa veya taraflar toplantıya katılmıyorlarsa arabuluculuk faaliyeti sona erdirilir. Görüşmeler sonucunda anlaşmaya varılması veya varılamaması hallerinde de arabuluculuk faaliyeti sona erdirilerek düzenlenen son tutanak arabuluculuk bürosuna gönderilir. Zamanaşımı arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar durur ve bu süre içerisinde hak düşürücü süre işlemez.

 

 

 

Arabuluculuk Müzakerelerine Katılma

 

Arabuluculuk görüşmelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabileceğinin düzenlenmesinin yanında işveren açısından arabuluculuk toplantılarına katılımın kolaylaştırılması açısından işverenin yetkilendirdiği bir çalışanının da görüşmelerde işvereni temsil edebileceği düzenlenmiştir. Ayrıca Arabuluculuk Kanunu'nun 15. maddesinin 6.fıkrasına bir hüküm eklenerek uyuşmazlığın çözüm sürecine katkıda bulunabilecek uzman kişilerde müzakerelerde bulunabilecektir. 

 

Geçerli bir mazeret göstermeksizin arabuluculuk görüşmelerine katılmayan taraf son tutanakta belirtilir ve lehine karar verilmiş olsa bile yargılama giderinin tamamını öder.

 

Arabulucu Çözüm Önerisinde Bulunabilecek

 

Yeni düzenleme ile Arabuluculuk Kanunu'nun 15.maddesine eklenecek fıkraya göre, arabuluculuk faaliyetinde taraflar çözüm üretemiyorlarsa arabulucu, uyuşmazlığın çözülebilmesi için çözüm önerisinde bulunabilecektir.

 

Arabuluculuk Yoluyla Anlaşmaya Varıldığı Takdirde Dava Açılamayacak!

 

Kanunun 24. Maddesine göre, Arabuluculuk Kanunun 18. Maddesine iki fıkra eklenerek, her iki tarafın ve avukatlarının arabulucu ile birlikte imzaladıkları anlaşma belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılacaktır ve arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılması halinde, üzerinde anlaşılan hususlar hakkında taraflarca dava açılamayacaktır.

 

Kanunun Uygulama Alanı Bulmayacağı Haller

 

Bu Kanunun dava şartı olarak arabuluculuğa ilişkin hükümleri, bu hükümlerin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay'da görülmekte olan davalar hakkında uygulanmaz.

 

Yürürlük Hükümleri

 

Bu Kanunun arabuluculuğun dava şartı olmasını düzenleyen 3'üncü, 11'inci ve 12'inci maddeleri 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST