Sirküler: 2017/99                                                                 07.12.2017 

 

* 7061 SAYILI KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

7061 SAYILI KANUN İLE KURUMLAR VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

 

5.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 Sayılı ”Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Vergi Kanunlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere bu sirkülerimizde yer verilmiştir.

1. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER: 

a) Kurumların, en az 2 yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hisseleri ile aynı süreyle sahip oldukları kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının satışından doğan kazançların % 75’lik kısmı ile aynı süreyle aktiflerinde yer alan taşınmazların satışından doğan kazançların % 50’lik kısmı Kurumlar Vergisinden istisna olacaktır.

Yapılan değişiklikle taşınmaz satışından doğan % 75 lik kurumlar vergisi istisnası % 50’ye düşürülmüştür. (Yürürlülük Tarihi:01.01.2018)

b) Kurum kazancı üzerinden yüzde 20 oranında alınan kurumlar vergisi, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanacaktır. Bakanlar Kurulu, %22 oranını %20 oranına kadar indirmeye yetkili kılınmıştır.

c) Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 9. Madde uyarınca; bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu: 15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için, bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanacaktı.

7061 sayılı kanunla yapılan değişiklik ile, sadece 2017 yılında yapılan yatırım harcamaları için düzenleme, 2018 yılında da yapılan yatırım harcamalarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir. (Yürürlülük Tarihi:05.12.2017)

d) Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-f maddesinde yer alan, bankalara borçlu olanların ve bunların kefillerinin, bu borçlara karşılık olarak taşınmaz ve iştirak hisselerinin bankalara devrinden doğan kazançları ve bankaların bu şekilde elde ettikleri kıymetlerin satışından doğan kazançlarına tanınan kurumlar vergisi istisnası, banka dışı finansal kurumlar olan finansal kiralama ve finansman şirketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir(Yürürlülük Tarihi:01.01.2018)

devamını ekimizde okuyabilirsiniz.....

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST