Sirküler: 2017/105                                                                14.12.2017 

 

* Kira Gelirlerinde % 15’e Düşen Götürü Gider Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı.

 

KİRA GELİRLERİNDE % 15’E DÜŞEN  GÖTÜRÜ GİDER UYGULAMASINA İLİŞKİN GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

 

05.12.2017 tarih ve 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7061 Sayılı ”Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Gelir Vergisi Kanununun 74. maddesinde yapılan değişiklikle; kira gelirinin beyanında götürü gider yöntemini seçen mükelleflerin kira gelirlerinden istisna tutarını düştükten sonra kalan tutarın % 25’i oranında uygulanabilen götürü gider, %15’e düşürülmüştü.

14.12.2017 tarih ve 30270 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 300 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde elde edilen hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü giderin, hasılatın % 15’i olarak belirlenmesine yönelik açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.

Yıllık 13.900 TL elde edilen kira geliri için ödenecek gelir vergisi eski ve yeni uygulamaya göre şöyle olacaktır.

 

Eski Uygulama

Yeni Uygulama

A-Elde edilen Kira Geliri

               13.900,00  

        13.900,00  

B-İstisna

3.900,00  

           3.900,00  

C-Kalan (A-B)

               10.000,00  

        10.000,00  

C-Götürü Gider (C*Götürü gider oranı)

2.500,00  

           1.500,00  

D-Safi İrat (GV Matrahı)

7.500,00  

           8.500,00  

E-Ödenecek Gelir Vergisi

1.125,00  

           1.275,00  

 

Gayrimenkul sermaye iradı elde eden Gelir Vergisi mükellefleri elde etmiş oldukları kira gelirlerinin beyanın da götürü gider yöntemini veya gerçek gider yönteminin seçilmesi ihtiyari olup, götürü gider usulünü kabul edenler 2 yıl geçmedikçe bu usulden dönemezler.  

 

Düzenleme, 1.1.2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iradı gelirlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. 2018 Mart ayında verilecek 2017 yılı gelir vergisi beyanında bu oran uygulanacaktır.

  

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST

 

14 Aralık 2017 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30270

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 300)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2017 tarihli ve 30261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesiyle yapılan düzenlemeye istinaden, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan, gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü giderin, hasılatın % 15’i olarak belirlenmesine yönelik hususların açıklanmasıdır.

Yasal düzenleme

MADDE 2 – (1) 7061 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde; “31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “% 25’ini” ibaresi “% 15’ini”şeklinde değiştirilmiştir.” hükmüne yer verilmiştir.

Götürü gider uygulaması

MADDE 3 – (1) 7061 sayılı Kanunun 14 üncü maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 74 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde, aynı maddede yazılı giderlere karşılık olmak üzere hasılatın % 25’i nispetinde uygulanmakta olan götürü gider, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iratlarına uygulanmak üzere hasılatın % 15’i olarak belirlenmiştir.  

Örnek 1: Bayan (A), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü mesken olarak kiraya vermiş olup 2017 takvim yılında toplam 13.900-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bayan (A), gayrimenkul sermaye iradının safi tutarının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir.

Buna göre; Bayan (A)’nın 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

Örnek 2: Bay (B), sahibi bulunduğu gayrimenkulünü işyeri olarak serbest meslek erbabı olan Bay (C)’ye kiralamış olup 2017 takvim yılında brüt 40.000-TL kira geliri elde etmiştir. Başkaca herhangi bir geliri bulunmayan Bay (B), gayrimenkul sermaye iradının tespitinde götürü gider yöntemini seçmiştir.

Buna göre; Bay (B)’nin 2017 yılında elde ettiği gayrimenkul sermaye iradının safi tutarı aşağıdaki gibi hesaplanacaktır:

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ, 1/1/2017 tarihinden itibaren elde edilen gayrimenkul sermaye iradı gelirlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme