Sirküler: 2017/108                                                              19.12.2017 

 

* Defter-Beyan Sistemine yönelik olarak 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

 

DEFTER-BEYAN SİSTEMİNE YÖNELİK OLARAK 486 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

 

Müşavirliğimiz tarafından 12.12.2017 tarih ve 12/10 sayılı sirkülerimizde duyurduğumuz üzere Defter-Beyan sistemine yönelik 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Tebliğ ile;

 • Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerinkayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına,
 • Serbest meslek erbabı ile işletme hesabı esasına göre defter tutanların defterlerinin elektronik olarak oluşturulması ve saklanmasına,
 • Söz konusu mükellefler için vergi beyannameleri, bildirim ve dilekçelerin elektronik olarak verilebilmesine, elektronik ortamda belge düzenlenebilmesine imkan tanıyan Defter-Beyan sistemine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Defter-Beyan sistemini kullanmak zorunda olan yukarıda açıklanan mükelleflerden;

 • Serbest meslek erbabı (noterler ile noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar hariç) ile Basit usule tabi olanlar ile 31.12.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil)
 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ise 31.12.2018 (bu tarih dahil) (serbest meslek kazanç defteri yanında işletme hesabı esasına göre defter tutanlar açısından 31.12.2017)
 • adresi üzerinden veya gelir vergisi yönünden bağlı oldukları vergi dairesi aracılığıyla başvuru yapmaları gerekmektedir.

Ancak Tebliğe eklenen Geçici 1. maddeye göre 31.12.2017 tarihine kadar sistemi kullanmak üzere yapılması gereken başvurular serbest meslek erbabı tarafından 31.01.2018, basit usule tabi olan mükellefler açısında ise 30.06.2018 tarihine kadar yapılabilecektir.

 

Söz konusu başvurular;

 • Basit usule tabi mükellefler için;

- Kendileri,

- Aralarında Tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” düzenledikleri meslek odaları veya

- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları meslek mensupları aracılığıyla yapılabilecektir.

 • İşletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek kazancı elde eden mükellefler için;

- Kendileri veya

- 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” düzenledikleri meslek mensupları aracılığıyla yapabilecektir.

 • Tebliğ’de işlemlerin defterlere kaydının, ait oldukları aya ait Katma Değer Vergisi Beyannamesinin verilmesi gereken son günden fazla geciktirilemeyeceği belirtilmiş olmakla beraber Aralık ayına ait kayıtlar, takvim yılına ait Gelir Vergisi Beyannamesinin verilmesi gereken son gün saat 23:59’a kadar yapılabileceği açıklanmıştır. Basit usule tabi mükelleflerin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üçer aylık kayıtlar ise izleyen ayın sonuna kadar Defter-Beyan sistemine kaydedilebilecektir.
 • Defter-Beyan Sistemi üzerinden, işletme defteri, çiftçi işletme defteri, serbest meslek kazanç defteri, amortisman defteri, envanter defteri, damga vergisi defteri, ambar defteri ile bitim işleri defteri elektronik ortamda tutulabilecektir.
 • Defter-Beyan Sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda tutulan defterlerin açılış onayı; ilk defa veya yeniden işe başlama ile sınıf değiştirme hallerinde kullanmaya başlamadan önce, izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları ise defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk gününde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik olarak yapılacaktır. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından açılış onayı defterlerin Vergi Usul Kanunu’na göre tasdik edilmiş olduğu kabul edildiğinden, ayrıca noter tarafından tasdik aranmayacaktır. Defterlere, ait oldukları yılı izleyen yılın Nisan ayının sonuna kadar Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda kapanış onayı yapılacaktır.
 • Defter-Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların kâğıt ortamında tuttukları defterlerin hukuki geçerliliği bulunmamaktadır. Sistem üzerinden tutulan defter ve kayıtların muhafaza yükümlülüğü Gelir İdaresi Başkanlığı ait olacaktır.
 • Defter-Beyan Sistemini kullanan mükellefler sistem dışında kâğıt veya elektronik ortamda kayıt yapamaz, defter tutamaz ve sistem harici yollarla kâğıt veya elektronik beyanname gönderemezler. Mükelleflerin sistem haricinde kâğıt veya elektronik ortamda kayıt ve defter tutmaları halinde, hiç kayıt ve defter tutmamış sayılacakları gibi Defter-Beyan Sistemi dışından gönderecekleri beyannameler hiç verilmemiş kabul edilecektir.
 • Vergi Usul Kanunu kapsamında düzenlenme zorunluluğu bulunan fatura ve fatura yerine geçen vesikalar, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, sevk irsaliyesi ve benzer diğer vesikalar, özel mevzuatlarında yer alan düzenlemelere uygun olarak, Defter-Beyan Sistemi üzerinden veya bu sistem vasıtasıyla elektronik ortamda düzenlenebilecektir.
 • Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce elektronik ortamda beyanname gönderme aracılık yetkisi almış olan gerçek ve tüzel kişiler (31 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri kapsamında verilenler hariç) mevcut kullanıcı kodu ve şifre bilgileri ile Defter-Beyan Sistemini kullanabileceklerdir.
 • Serbest Meslek Erbabının (doktorlar, avukatlar, mali müşavirler, yeminli mali müşavirler vb.) 01.01.2018 ‘den itibaren Defter-Beyan sistemini kullanma zorunlulukları başladığından, 2018 yılına ilişkin Serbest Meslek Kazanç Defterini notere tasdik ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

 

Tebliğ 17.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.

 

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST