Sirküler: 2017/109                                                                19.12.2017 

 

* Sevk İrsaliyesi, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzunun Elektronik Ortamda Düzenlenmesine İlişkin 487 Sıra No.lu VUK Genel Tebliği Yayımlandı.

 

SEVK İRSALİYESİ, MÜSTAHSİL MAKBUZU VE SERBEST MESLEK MAKBUZUNUN ELEKTRONİK ORTAMDA DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 487 SIRA NO.LU VUK GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI.

 

17.12.2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin elektronik ortamda elektronik belge olarak düzenlenebilmesi, alıcısına elektronik veya kağıt ortamında iletilmesi ile muhafaza ve ibraz edilebilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Sirkülerimizde Tebliğ’de yer alan belgelerin düzenlenmesi, iletilmesi, uygulamadan yararlanmak isteyenlerin başvurmaları gereken uygulama esasları ve belgelerde yer alması gereken bilgiler özet olarak yer almaktadır.

1. Elektronik irsaliye (e-İrsaliye):

a) Mükellefler e-İrsaliye Uygulamasından e-Fatura uygulamasından yararlandıkları yöntemler (GİB portalı, kendi bilgi işlem sisteminin entegrasyonu, izin almış özel entegratörler vasıtasıyla) ile yararlanabileceklerdir.

b) e-İrsaliyenin www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-İrsaliye Uygulamasına ilişkin teknik kılavuzlarda yer alan format ve standartlara göre elektronik ortamda, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi, alıcısına iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesi gerekmektedir.

c) e-İrsaliyenin malın fiili sevkinden önce düzenlenmesi ve GİB sistemine başarılı olarak iletilmesi malın fiili sevki için yeterli olup, bununla birlikte düzenlenen e-İrsaliyenin GİB sistemi üzerinden alıcısına başarılı bir şekilde iletilmesi de gerekmektedir.

d) Malın fiili sevki sırasında araç içinde e-İrsaliyenin bir örnek kağıt çıktısının bulundurulması ya da elektronik olarak görüntülenmesinin sağlanması zorunludur. Söz konusu kağıt çıktı üzerinde ıslak imza ya da kaşe bulunması zorunlu değildir. Söz konusu kağıt çıktının, alıcıya verilmesi zorunlu olmadığı gibi malların alıcıya tesliminden sonra muhafaza veya ibraz edilme zorunluluğu da bulunmamaktadır.

e) Sevki yapılacak mala ilişkin olarak e-İrsaliyenin düzenlenmesinden önce e-Fatura düzenlenmiş olması halinde, e-İrsaliye üzerinde e-Faturanın tarih ve belge numarasına da yer verilmesi zorunludur. Düzenlenecek e-İrsaliyelerde karekoda veya barkoda belge üzerinde yer alacaktır.

f) e-İrsaliye Uygulamasından yararlanan mükellefler e-İrsaliye Uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere kağıt irsaliye düzenlemeye devam edeceklerdir.

g) e-İrsaliye yanıtı da sistem üzerinde düzenlenmiş olup, malların geri gönderilmesi veya reddedilmesi halinde de ne şekilde hareket edileceği açıklanmıştır.

h) e-irsaliye uygulamasına dahil olunması zorunlu olmayıp, e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan ve Tebliğ’de belirtilmiş diğer şartları sağlayan mükellefler istemeleri halinde 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir.

I) e-İrsaliye belgesi, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

 

2.Elektronik Müstahsil Makbuzu (e-müstahsil makbuzu):

a) Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile kazancı basit usulde tespit edilenler ve defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçilerin, gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada düzenledikleri müstahsil makbuzu elektronik ortamda düzenlenmesi ve saklanması imkanı sağlanmıştır.

b) Mükellefler; GİB portalı, izin almış özel entegratörler aracılığı ile veya kendi bilgi işlem sisteminin entegrasyonu yöntemlerinden birisi ile sisteme dahil olacaklardır.

c) Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Müstahsil Makbuzunun en az bir nüsha kağıt çıktısı alınarak, çıktının her iki tarafça ıslak imza ile imzalanması ve satıcı çiftçiye verilerek çiftçi tarafından kağıt ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir. e-Müstahsil Makbuzunun tüccar nüshası ise elektronik sertifika ile imzalı olarak elektronik ortamda muhafaza edilmesi gerekmektedir.

d) e-Müstahsil Makbuzu ve raporunun oluşturulması ve gönderilmesinde uyulması gereken format, standart ve Raporlama süresi www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan teknik kılavuzlarda açıklanacaktır.

e) Düzenlenecek e-Müstahsil Makbuzunda karekoda veya barkoda belge üzerinde yer alacaktır.

f) e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına dahil olunması zorunlu bir uygulama olmayıp, Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca müstahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mükellefler, istemeleri halinde 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulamaya dahil olabileceklerdir. Uygulamaya dahil olacak mükelleflerin; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile zorunluluk getirilen haller dışında; e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.

g) e-Müstahsil Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp kağıt müstahsil makbuz ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

 

3.Elektronik Serbest Meslek Makbuzu (e-serbest meslek makbuzu):

a) Serbest meslek erbapları tarafından mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları için düzenlenen serbest meslek makbuzunun, elektronik belge olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, muhatabının talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletilmesi ve saklanması imkanı sağlanmıştır.

b) Mükellefler, GİB portalı, izin almış özel entegratörler aracılığı ile veya kendi bilgi işlem sisteminin entegrasyonu yöntemlerinden birisi ile sisteme dahil olacaklardır.

c) Elektronik ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan e-Serbest Meslek Makbuzu belgesinin, muhatabının talebi çerçevesinde ıslak imzalı kağıt çıktısı verilerek ya da elektronik ortamda iletilerek teslim edilmesi gerekmektedir. e-Serbest Meslek Makbuzu çıktısının ıslak imza ile imzalanması yerine serbest meslek erbabının imzasının notere tasdik ettirilip, e-Serbest Meslek Makbuzu üzerine atılacak ıslak imza yerine geçmek üzere hazır imzalı olarak düzenlenip teslim edilmesi de mümkündür.

d) Yeni Nesil Ödeme Kaydedici cihazlardan e-Serbest Meslek Makbuzunda bulunan bilgileri de ihtiva eden e-Serbest Meslek Makbuzu Bilgi Fişinin düzenleyen tarafından imzalanarak müşteriye verilmesi halinde söz konusu bilgi fişi nüshası da e-Serbest Meslek Makbuzunun kağıt çıktısı yerine geçecektir. Bu durum e-Serbest Meslek Makbuzunun, elektronik sertifika ile imzalanarak düzenlenmesi ve Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre elektronik ortamda düzenleyicisi tarafından muhafaza edilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır.

e) Düzenlenecek e-Serbest Meslek Makbuzunda karekoda veya barkoda belge üzerinde yer alacaktır.

f) e-Serbest Meslek Makbuzu ve raporunun oluşturulması ve gönderilmesinde uyulması gereken format, standart ve Raporlama süresi www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan teknik kılavuzlarda açıklanacaktır.

h) e-Serbest Meslek Makbuzu, yeni bir belge türü olmayıp kağıt serbest meslek makbuzu ile aynı hukuki niteliklere sahiptir

 

4.Diğer Hususlar:

a) Elektronik belgeleri düzenleme yetkisi bulunan mükelleflerin, sistemlerinde arıza veya kesinti meydana gelmesi veya diğer mücbir sebep durumlarında, düzenlenmek üzere yeterli miktarda matbu belgeleri bulundurmaları zorunludur. Bu şekilde belge düzenlemek istisnai bir uygulama olup, belge düzenlemeye başlamadan önce Gelir İdaresi Başkanlığı’na konu hakkında bilgi verilmesi ve süreklilik arz etmemesi gerekmektedir.

b) Tebliğe konu elektronik belge uygulamalarına dahil olan mükellefler, uygulamaya dahil oldukları tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, e-belge yerine kağıt ortamda da söz konusu belgeleri düzenleyebilecektir.

 

Tebliğ 17.12.2017 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.

 

Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST