Sirküler: 2017/112                                                                28.12.2017 

 

* Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklik yapıldı.

 

KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI:

 

23.12.2017 tarihli Resmi Gazete'de Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:14) yayımlanmış olup, Tebliğ ile 7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”nun Kurumlar Vergisine ilişkin düzenlemeleri Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’ne yerleştirilmiştir.  

7061 sayılı “Bazı Vergi Kanunları İle Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”nun Kurumlar Vergisine ilişkin düzenlemelerine 07.12.2017 tarih ve 12/05 no.lu sirkülerimizde yer verilmiştir.

Tebliğ ile yapılan düzenleme aşağıda özet olarak açıklanmıştır:

  • KVK’ nun 4/1-k maddesi ile tüketim ve taşımacılık kooperatifleri dışında kalan kooperatifler belirli şartlar altında Kurumlar Vergisinden muaf tutulmuşlardır. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde belirtilen muafiyet şartlarından biri olan “Sadece Ortaklarla İş Görülmesi” şartı yeniden düzenlenmiş ve kooperatiflerin faaliyetin icrasına tahsis ettikleri ve ekonomik ömrünü tamamlamış olan demirbaş, makine, teçhizat, taşıt ve benzeri amortismana tabi iktisadi kıymetleri elden çıkarmalarının ortak dışı işlem sayılmayacağı hüküm altına alınmıştır. (Uygulama 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.)
  • Tebliğe “Kurumlar Vergisi’nden muaf olan kooperatiflerde ortak dışı işlemin vergilendirilmesi” başlıklı bölüm eklenerek ortak dışı işlemin vergilendirmesi ayrıca ele alınmıştır. (Uygulama 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.)
  • Üretim ve kredi kooperatifleri için 01.01.2018 tarihinden itibaren risturn istisnası KVK’nun 4 üncü maddesinde yer alan kooperatif muafiyetine ilişkin düzenleme çerçevesinde yürürlükten kaldırılmıştır.
  • Tam mükellefiyete tabi başka bir kurumun sermayesine katılan ve kurumlar vergisinden muaf olan kooperatiflere, iştirak ettiği tam mükellef kurumlar tarafından 01.01.2018 tarihinden itibaren dağıtılan kâr payları üzerinden %15 vergi kesintisi yapılacaktır. Ancak söz konusu kooperatiflerin elde etmiş oldukları bu kâr paylarının, daha sonra ortaklara dağıtılması durumunda dağıtılan tutarlar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca herhangi bir vergi kesintisi yapılması söz konusu olmayacaktır.
  • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5/1-e maddesinde yer alan taşınmaz ve iştirak satış kazancı istisnası 05.12.2017 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın %50’lik kısmına istisna uygulanacak; bu tarihten önce yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın ise %75’lik kısmı istisna uygulamasına konu edilebilecektir.

 

05.12.2017 tarihinden itibaren yapılan taşınmaz satışlarından elde edilen kazancın %50’lik kısmına istisna uygulanacağından, bu tarihten itibaren yapılan taşınmaz satışlarına ilişkin olarak kazancın sadece istisnaya konu edilen %50’lik kısmı fon hesabına alınacaktır.

 

  •  İştirak satış kazancı istisnasında ise istisna satış kazancının %75’ine uygulanmaya devam edecektir.
  • KVK’ nun 5/1-f maddesi yer alan Bankalara borçları nedeniyle kanuni takibe alınmış veya TMSF’ ye borçlu durumda olan Kurumlar ile bunların kefillerine ve ipotek verenlerine tanınan taşınmaz ve iştirak satış kazancı istisnasının kapsamı genişletilerek finansal kiralama ya da finansman şirketleri de kanun maddesine ve Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’ne dahil edilmiştir.(Uygulama 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.)
  • Ayrıca aynı madde de yer alan ve Bankalara tanınan satış kazancı istisnasından faydalanacaklara da yine finansal kiralama ya da finansman şirketleri de dahil edilmiştir. Bu madde kapsamında yer alan taşınmaz satış kazancı istisnası da %50 oranında uygulanacaktır. (Bankalar için söz konusu uygulama 05.12.2017 tarihinde, finansal kiralama veya finansman şirketleri için 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.)
  • Finansal kiralama ve finansman şirketleri tarafından ayrılan özel karşılıkların tamamının ayrıldıkları yılda kurum kazancının tespitinde gider olarak kabul edileceği hüküm altına alınmıştır. (Uygulama 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.)
  • %20 olan Kurumlar Vergisi oranı, kurumların 2018, 2019 ve 2020 yılı vergilendirme dönemlerine (özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine) ait kurum kazançları için %22 olarak uygulanacaktır.

 

Tebliğ sirkülerimiz ekindedir.

 

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST