Sirküler: 2018/07                                                                   02.01.2018 

 

 * 2018 Yılı İçin Fatura Ve Amortisman Sınırı İle VUK’ nda ki Diğer Bazı Tutar Ve Hadler Belirlendi.

 

2018 YILI İÇİN FATURA VE AMORTİSMAN SINIRI İLE VUK’NDA Kİ DİĞER BAZI TUTAR VE HADLER BELİRLENDİ:

 

29 Aralık 2017 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan 490 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Vergi Usul Kanunu’nun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarların, 2017 yılı için %14,47 (on bört virgül kırk yedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar belirlenmiştir. 

490 Sıra No’lu Tebliğ ekinde yer alan 01.01.2018 tarihinden itibaren uygulanacak had ve tutarlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

 

MADDE NO

 

KONUSU

2018 Yılında

Uygulanacak  Tutar (TL)

 

MADDE 104

İlanın şekli

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

2.200

 

 

3- İlanın;

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

 

2.200-220.000

  

220.000 ve üzeri

MÜKERRER

MADDE 115

Tahakkuktan vazgeçme

27

MADDE 153/A

Teminat tutarı

100.000

MADDE 177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

1- Yıllık;

  - Alış tutarı

  - Satış tutarı

 

190.000

260.000

 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

 

100.000

 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

190.000

MADDE 232

Fatura kullanma mecburiyeti

1.000

MADDE 252

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,70

MADDE 313

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.000

MADDE 343

En az ceza haddi

 

 

  - Damga vergisinde

  - Diğer vergilerde

12

24

MADDE 352 

 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

 

I inci derece usulsüzlükler

1- Sermaye şirketleri

 

148

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

   meslek erbabı                                                                          

90

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

45

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                                 

21

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

12

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                               

5,70

 

II nci derece usulsüzlükler                                   

1- Sermaye şirketleri

 

80

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest

   meslek erbabı

45

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                        

21

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar                                                                                       

12

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

                                               

5,70

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                  

3,20

 

MADDE NO

 

KONUSU

2018 Yılında

Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 353

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek

   makbuzu verilmemesi, alınmaması

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

240

 

120.000

 

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu

taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

 - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için toplam ceza

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam  ceza

240

 

 

 

 

12.000

120.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü                                         gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha

    bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

 

240

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

   mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik 

bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara      uymayanlara

5.700

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

    işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını  

    kullanmaksızın işlem yapanlara

290

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   

    usulsüzlük cezası

900

 

 

180.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

    zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin

    bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine

    getirmeyenlere

1.200

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

    işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

900

MADDE 355

b) Damga Vergisinde

 

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

2,00

MÜKERRER MADDE 355 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci 

madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 

1.600

 

 

2- İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

    tespit edilenler hakkında

800

 

 

3- Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

400

 

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.200.000

MADDE 370

İzaha Davet

 

 

Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarı

57.000

 

490 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 01.01.2018 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, aşağıda yer almaktadır.

 

İlgili Tebliğ eki ise sirkülerimiz ekinde ayrıca yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

29 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30285 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 490)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarların yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle 1/1/2018 tarihi itibarıyla uygulanacak had ve tutarların belirlenmesine ilişkin hususların açıklanmasıdır.

Yasal düzenlemeler

MADDE 2 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, “Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde beşini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Yeniden değerleme oranında artırılan had ve tutarlar

MADDE 3 – (1) 213 sayılı Kanunun mükerrer 414 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 104, mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355, mükerrer 355 ve 370 inci maddelerinde yer alıp 2017 yılında uygulanan had ve tutarların, 2017 yılı için %14,47 (on dört virgül kırk yedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak olan had ve tutarlar ekli listede gösterilmiştir.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST