Sirküler: 2018/21                                                                05.01.2018 

 

 * 2017 Yılı Sonu İçin Devreden Yatırım İndirimi ve Ar-Ge Harcaması ile İndirimli Kurumlar Vergisinde Katkı Tutarının Endekslemesi

2016 yılından devreden, Yatırım İndirimi İstisna tutarının, Ar-ge İndirimi tutarının, ve İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Yatırım Katkı Tutarının 2017 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi ile 2017 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi endekslemesinde dikkate alınacak oranlar aşağıda açıklanmıştır.

 

A. Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 61. Madde Kapsamında Yapılan Yatırımlar:

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 61 inci madde kapsamında aynı Kanunun 4842 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmadan önceki Ek 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. maddeleri çerçevesinde yapılan yatırımlar nedeniyle hesaplanan ve kazanç yetersizliği dolayısıyla kullanılamayıp sonraki yıllara devreden yatırım indirimi tutarları yeniden değerleme oranında arttırılarak dikkate alınmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan 484 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile;  2017  yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %14,47  olarak açıklanmıştır.

 

(Söz konusu Tebliğ 13.11.2017 tarih ve 11/08 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştur.)

 

B. Gelir Vergisi Kanunu’nun Mülga 19. Madde Kapsamında Yapılan Yatırımlar:

Gelir Vergisi Kanununun mülga 19. maddesi kapsamında yapılan yatırımlar üzerinden hesaplanan ancak kazanç yetersizliği nedeniyle kullanılamayıp sonraki yıla devreden yatırım indirimi tutarları yurt içi üretici fiyatları genel endeksinde meydana gelen artış oranında arttırılarak dikkate alınmaktadır.

2017 yılı için uygulanacak artış oranı %15,47 olarak hesaplanmıştır.

 

C. Ar-Ge İndirimi:

5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun hükümleri uyarında kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan ar-ge harcamaları, sonraki hesap dönemlerine devredilir. Devredilen tutarlar, takip eden yıllarda her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınır.

Bu kapsamda 2016 yılından devreden Ar-ge harcamalarının indirime esas alınacak tutarı2017  yılına ilişkin yeniden değerleme oranı % 14,47  olarak açıklanmıştır.

 

D. İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Yatırım Katkı Tutarı:

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için; yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere kalan yatırım katkı tutarı, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

 

Bu kapsamda 2017 öncesinde tamamlanan yatırımlarla ilgili olarak 2017 yılına devreden yatırım katkı tutarları (henüz kullanılmamış olan); 2017 sonu itibariyle %14,47 oranında arttırılarak dikkate alınacaktır.

 

 

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST