Sirküler: 2018/32                                                                 31.01.2018 

 

 *Yurt içi ve Yurt dışından Yapılan Döviz Kredi Borçlanmalarına Sınırlama Getirildi.

 

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAN YAPILAN DÖVİZ KREDİ BORÇLANMALARINA SINIRLAMA GETİRİLDİ.

 

25.01.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11185 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da değişiklikler yapılmıştır.

Söz konusu değişikliklere ilişkin özet açıklamalarımız bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

Yapılan değişiklik ile yurt dışından temin edilen krediler (Md.17) ile yurt içinden temin edilen krediler (Md.17/A) iki ayrı maddede yeniden düzenlenmiştir. Döviz Geliri ve Kredi Bakiyesi tanımları Karar kapsamına alınmıştır.

1.     Yurt dışından Temin Edilen Krediler:

a.     Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından Türk Lirası kredi temin etmeleri serbest olacaktır.

b.    Döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişiler bazı istisnalar dışında yurt dışından döviz kredisi temin edemeyecektir. (Örneğin; Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredilerinde, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredilerinde, KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasında sayılan makine ve cihazların finansmanı için kullanılan döviz kredilerinde bu şart aranılmayacaktır.)

c.     Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışından kullanacakları döviz kredilerine de sınırlama getirilmiştir. Buna göre; kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin 15 milyon ABD dolarının altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile kredi bakiyesi toplamı son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamayacaktır. Kredi bakiyesi 15 milyon ABD Dolarının altında olan Türkiye’de yerleşik kişilerin döviz kredisi kullanım talepleri sırasında son üç mali yıla ilişkin döviz gelirlerini mali müşavirler tarafından onaylanmış belgelerle tevsik etmeleri zorunludur. Ancak döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları bazı kredilerde bu sınırlama uygulanmayacaktır.

d.    Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler yurt dışından döviz kredisi kullanamayacaktır.

e.     Türkiye’de yerleşik kişiler yurt dışından dövize endeksli kredi kullanamayacaktır.

2.     Yurt İçinden Temin Edilen Krediler:

a.     Türkiye’de yerleşik kişilerin ithalat ve ihracat rejimlerine göre emtia kredisi açmaları serbesttir.

b.    Döviz geliri olmayan Türkiye’de yerleşik kişiler bazı istisnalar dışında yurt içinden döviz kredisi temin edemeyecektir. (Örneğin; Kullanım tarihinde kredi bakiyesi 15 milyon ABD doları veya üzerinde olan Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredilerinde, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kredi almaları öngörülen Türkiye’de yerleşik kişilerce kullanılacak döviz kredilerinde, KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin 17 nci sırasında sayılan makine ve cihazların finansmanı için kullanılan döviz kredilerinde bu şart aranılmayacaktır.)

c.     Döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt içinden kullanacakları döviz kredilerine de sınırlama getirilmiştir. Buna göre; kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin 15 milyon ABD dolarının altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile kredi bakiyesi toplamı son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamayacaktır. Kredi bakiyesi 15 milyon ABD Dolarının altında olan Türkiye’de yerleşik kişilerin döviz kredisi kullanım talepleri sırasında son üç mali yıla ilişkin döviz gelirlerini mali müşavirler tarafından onaylanmış belgelerle tevsik etmeleri zorunludur. Ancak döviz geliri olan Türkiye’de yerleşik kişilerin kullanacakları bazı kredilerde bu sınırlama uygulanmayacaktır.

d.    Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler yurt içinden döviz kredisi kullanamayacaktır.

e.     Türkiye’de yerleşik kişiler yurt içinden dövize endeksli kredi kullanamayacaktır.

Kararın yürürlüğe girdiği 02.05.2018 tarihinde açık bulunan ve kredi bakiyesi 15 milyon ABD dolarının altında olan Türkiye’de yerleşik kişiler tarafından yurt içinden veya yurt dışından temin edilmiş olan döviz kredileri, (Kararda kapsam dışı tutulanlar hariç) hiçbir şekilde döviz ve dövize endeksli kredi olarak yenilenmeyecektir.

Ayrıca karar kapsamında yapılan değişikliklere paralel olarak Türk parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No:2018-32/46) yayımlanmış ve karar kapsamındaki değişiklikler Tebliğ’e işlenmiştir.

Karar 02.05.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

2018/11185 sayılı Karar ve Tebliğ (No:2018-32/46) sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

  Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST

 

 

25 Ocak 2018 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30312

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/46)

MADDE 1 – 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) Türkiye’de yerleşik kişilerin, kaldıraçlı işlemler ve kaldıraçlı işlemlerle aynı hükümlere tabi olduğu belirlenen türev araçları yalnızca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlar aracılığıyla almaları ve satmaları serbesttir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin mülga beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dokuzuncu ve on beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(5) 32 sayılı Kararın 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası ile 17/A maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca Türkiye’de yerleşik kişilerce yurt içi ve yurt dışından temin edilen döviz kredilerinde;

a) Kullanım tarihinde, krediyi kullananın kredi bakiyesinin 15 milyon ABD Dolarının altında olması durumunda, kullanılmak istenen kredi tutarı ile mevcut kredi bakiyesi toplamı son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aşamaz.

b) Kredi bakiyesi 15 milyon ABD Dolarının altında olan Türkiye’de yerleşik kişilerin döviz kredisi kullanım talepleri sırasında son üç mali yıla ilişkin döviz gelirlerini mali müşavirler tarafından onaylanmış belgelerle tevsik etmeleri zorunludur.

c) Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda yurt içinde bankalardan (serbest bölge şubeleri dâhil), finansal kiralama şirketlerinden, faktoring şirketlerinden ve finansman şirketlerinden kullanılan kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılır veya Türk Lirası krediye dönüştürülür.

ç) Kredi bakiyesinin son üç mali yılın döviz gelirleri toplamını aştığının sonradan tespit edilmesi durumunda bankaların, finansal kiralama şirketlerinin, faktoring şirketlerinin ve finansman şirketlerinin yurt dışındaki şubeleri (bankaların off-shore şubeleri dâhil, serbest bölge şubeleri hariç) tarafından kullandırılan kredilerin aşıma neden olan kısmı geri çağırılır veya Türk Lirası krediye dönüştürülür.”

“(8) Bankalar ile Türkiye’de yerleşik finansal kiralama şirketleri, faktoring şirketleri ve finansman şirketleri birbirlerine, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla kendi teamülleri çerçevesinde doğrudan veya uluslararası sendikasyona katılım yoluyla, vade sınırı bulunmaksızın döviz kredisi açabilirler.”

MADDE 3 – Bu Tebliğin;

a) 2 nci maddesi 2/5/2018 tarihinde,

b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliği Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/2/2008

26801

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

2/4/2009

27188

2-

11/7/2009

27285

3-

26/9/2012

28423

4-

30/12/2015

29578