Sirküler: 2018/38                                                                    30.03.2018 

 

 *  7103 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler

 

7103 SAYILI KANUN İLE KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

 

27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 Sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Vergi Kanunlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Kanun ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nda yapılan değişikliklere bu sirkülerimizde yer verilmiştir.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

 

a) Organize Sanayi Bölgeleri Ve Küçük Sanayi Siteleri ’ne Bazı Mal Teslimi Ve Hizmet İfaları KDV’den İstisna Edilmiştir.

Katma Değer Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen j bendi ile “Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleri ile yol yapımına ve küçük sanayi sitelerindeki işyerlerinin inşasına ilişkin, bunlara veya bunlar tarafından oluşturulan iktisadi işletmelere yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları,” KDV’den istisna edilmiştir.

 

(Madde:29 / Yürürlük:01.04.2018)

 

b) Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Kantin Olarak Belirlenen Alanların Okul Aile Birlikleri Tarafından Kiraya Verilmesi İşlemlerine KDV İstisnası Tanınmıştır.

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun istisnalara ilişkin 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (d) bendinde yapılan değişiklikle, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda kantin olarak belirlenen alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemleri KDV’den istisna edilmiştir.

 

(Madde:30 / Yürürlük:27.03.2018-2.Mükerrer Resmi Gazete)

 

c) Sanayi Sicil Belgesine Sahip KDV Mükelleflerine ve Teknoloji Bölgeleri ile Ar-ge ve Tasarım Merkezlerinde Münhasıran Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere 31.12.2019 Tarihine Kadar Yapılan Yeni Makine ve Teçhizat Teslimleri KDV’den İstisna Edilmiştir.

6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesini haiz katma değer vergisi mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri ile 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamındaki teknoloji geliştirme bölgesi ile ihtisas teknoloji geliştirme bölgesinde, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde, 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun kapsamındaki araştırma laboratuvarlarında Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunanlara, münhasıran bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizat teslimleri 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna edilmiştir.

 

Bu kapsamda yapılan teslimler nedeniyle yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek ve indirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, mükellefin talebi üzerine iade edilecektir.

 

İstisna kapsamında alınan makina ve teçhizatın, teslim tarihini takip eden takvim yılının başından itibaren üç yıl içinde; imalat sanayii veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri dışında kullanılması veya elden çıkarılması hallerinde, zamanında alınmayan vergi alıcıdan, vergi ziyaı cezası uygulanarak gecikme faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

 

(Madde:31 / Yürürlük:01.05.2018)

 

 

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST