Sirküler: 2018/39                                                                          02.04.2018 

 

 *  7103 Sayılı Kanun İle Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi İle Harçlar Kanunu’nda Yapılan Düzenlemeler.

 

7103 SAYILI KANUN İLE MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ VE ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLE HARÇLAR KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER.

 

27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 Sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Vergi Kanunlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Kanun ile Motorlu Taşıtlar Vergisi, Özel Tüketim Vergisi ve Harçlar Kanunu’nda yapılan değişikliklere bu sirkülerimizde yer verilmiştir.

 

A-MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

  • Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun 2. maddesinde yapılan değişiklik ile; Minibüsler için kullanılan sürücü dahil “onbeş oturma yeri” ifadesi “onyedi oturma yeri”, Otobüsler için kullanılan sürücü dahil “onaltı oturma yeri” ifadesi “onsekiz oturma yeri” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddeye motorlu taşıtlarla ilgili olarak motor gücü tanımı da eklenmiştir.

21- Motor gücü: Taşıtların elektrik motorlarını imal eden fabrikalarca uluslararası normlara göre tespit edilen ve kilovat (kW) olarak ifade olunan azami güçtür."

(Madde:17 / Yürürlük:01.01.2019)

  • Sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar ile elektrik motorlu motosikletler Kanun kapsamına alınmış ve bunların Kanunun (I) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilmesi sağlanmıştır. 

(Madde:18 / Yürürlük:01.01.2019)

  • Sadece elektrik motorlu panel van ve motorlu karavanlar 197 sayılı Kanun kapsamına alınmakta ve bunların Kanunun (II) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilmesi düzenlenmiştir. Ayrıca, sadece elektrik motorlu minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergisinin ise mevcut (II) sayılı tarifede yer alan tutarların %25’i dikkate alınmak suretiyle hesaplanacağı düzenlenmektedir.

(Madde:19 / Yürürlük:01.01.2019)

  • Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun “Vergiye Etki Eden Değişiklikler” başlıklı 11 inci maddesine sadece elektrik motorlu taşıtlar için, motor gücü ibaresi eklenmiştir.

(Madde:20 / Yürürlük:01.01.2019)

  • 31.12.2017 (bu tarih dahil) öncesi iktisap edilmiş otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı vb. için geçerli vergi tarifesinin yer aldığı Maddeye; sadece elektrik motorlu otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzeri taşıtlar dahil edilmiş ve bunların Kanunun (I/A) sayılı tarifesindeki vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilmesi sağlanmıştır.

(Madde:21 / Yürürlük:01.01.2019)

 

B-ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

  • Özel Tüketim Vergisi Kanunu ekindeki listeler, Türk Gümrük Tarife Cetveli (TGTC)’nde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (G.T.İ.P.) zaman içindeki değişiklikler dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir. (I) sayılı listeye biodizel veya akaryakıt olarak kullanılabilen veya bunlara karıştırılabilen bazı mallar da (GTİP no’su belirtilerek) dahil edilmiştir.

(Madde:56 / Yürürlük:27.03.2018-2.Mükerrer Resmi Gazete)

Konu ile ilgili yayımlanan 2018/11542 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28.03.2018 tarihli ve 03/11 sayılı sirkülerimiz ekinde yer almaktadır. Karar ile yapılan düzenlemeler esas olarak G.T.İ.P. no.larının ve mal isimlerinin düzenlenmesinden ibarettir.

  • İhraç kayıtlı teslimlerde, ihracatın mücbir sebeplerle gerçekleştirilememesi halinde, en geç üç aylık sürenin dolduğu tarihten itibaren onbeş gün içinde başvuran ihracatçılara, Maliye Bakanlığınca veya Bakanlığın uygun görmesi halinde vergi dairelerince üç aya kadar ek süre verilebileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

(Madde:59 / Yürürlük:27.03.2018-2.Mükerrer Resmi Gazete)

  • Kanuna ekli (II) sayılı listedeki taşıtların imalinde kullanılan (IV) sayılı listedeki radyo, hoparlör, monitör gibi mallar için ödenen ÖTV’ nin indirimi mümkün olmadığından, yeni yapılan düzenleme ile, bu malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve mükellefi tarafından beyan edilerek ödenen özel tüketim vergisinin, Maliye Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslara göre (II) sayılı listenin 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04, 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan malların imalatçılarına iade edilmesi sağlanmaktadır.

(Madde:60 / Yürürlük:01.04.2018)

  • 7103 sayılı Kanuna eklenen Geçici 1. Madde ile; 31 Aralık 2019 tarihine kadar uygulanmak üzere, ÖTV Kanunu ekindeki (II) sayılı listede 8701.20, 87.02, 87.03 ve 87.04 G.T.İ. P numaralarında yer alan, kayıt ve tescile tabi olan 16 ve büyük yaştaki taşıtlarınadına kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler tarafından kayıt ve tescili silinerek, doğrudan veya ihracatçılar vasıtasıyla ihraç edilmesi ya da bir daha kullanılmamak üzere hurdaya çıkartılması halinde;

Her bir araç için aynı cins ( 87.03’deki taşıtlarda 1600 cm3 ü geçmeyenler) yeni bir aracın ilk iktisabında ÖTV ‘nin 10.000 Türk Lirasınıaşmamak üzere araçların cinsleri ve özelliklerine (motor silindir hacmi, sınıfı, özel tüketim vergisi oranına esas matrahı gibi) göre Bakanlar Kurulunca tespit edilecek kısmı, terkin edilecektir.

İhraç edilen veya hurdaya çıkartılan araçların yaşı, tescil işleminin yapıldığı yıl dikkate alınmaksızın, tescil belgesinde yazılı model yılında aracın bir yaşında olduğu kabul edilmek suretiyle tespit olunacaktır.

Bakanlar Kuruluna bu istisna ile ilgili çeşitli yetkiler tanınmış, uygulama usul ve esaslarının da Ekonomi Bakanlığı ve Maliye Bakanlığınca müştereken belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

(Madde: Geçici Madde-1/ Yürürlük:27.03.2018-2.Mükerrer Resmi Gazete)

 

C-HARÇLAR KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

  • Harçlar Kanunu’na bağlı (1) sayılı Tarifenin “A) Mahkeme Harçları” başlıklı bölümünün “III- Karar ve ilam harcı” başlıklı alt bölümünde yapılan değişiklikle, açılmış davalarda uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözümlenmesi halinde, arabuluculuk son tutanağına dayalı olarak verilen kararlarda 35,90 TL harç alınması düzenlenmiştir. 

 

 

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST