Sirküler: 2018/40                                                                   02.04.2018 

 

 *  7103 Sayılı Kanun İle İşsizlik Sigortası Kanunu İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Yapılan Düzenlemeler.

 

7103 SAYILI KANUN İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU'NDA YAPILAN DÜZENLEMELER.

 

27.03.2018 tarihli ve 30373 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 Sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile Vergi Kanunlarında bazı değişiklikler yapılmıştır. Kanun ile İşsizlik Sigortası ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan değişikliklere bu sirkülerimizde yer verilmiştir.

 

A-İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

  • İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 19 uncu madde ile; istihdamın artırılması amacıyla (kadın, engelli ve gençlere daha uzun süre olmak üzere) ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik prim desteği sağlanmıştır. Buna göre; İŞ-KUR’ a kayıtlı işsizlikler arasından 01.01.2018-31.12.2020 tarihleri arasında özel sektör işverenlerince 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında işe alınanların maddede sayılan diğer şartları sağlamları kaydıyla, işverene prim desteği sağlanmıştır. Prim desteği işyerinin imalat veya bilişim sektöründe faaliyet göstermesinde farklı, diğer sektörlerde faaliyet göstermesi durumunda farklı uygulanacaktır.

Maddeyle sağlanan teşvikten yararlanmakta olan işverenler, bu teşvikten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacak olup, fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

(Madde:42 / Yürürlük:01.01.2018 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Kanunun Yayım Tarihinde)

  • İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 20 nci madde ile; imalat sektöründe faaliyet gösteren küçük işletmelere ilave istihdam sağlamaları şartıyla prim desteği ve ücret desteği getirilmiştir. Destekten 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalaması 1 ila 3 olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörde ustalık belgesi sahibi olunan özel sektöre ait işyerlerince, işe giriş tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük sigortalılardan ve Kuruma kayıtlı işsizler arasından olmak kaydıyla yararlanılabilecektir.

Madde kapsamındaki destekten yararlanılan ayda aynı sigortalı için diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamayacaktır. Bu destekten yararlanılmayan ayda destek kapsamına giren sigortalıdan dolayı, 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi ile aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan prim indirimi dışındaki diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılamayacaktır. Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacaktır.

(Madde:43 / Yürürlük:01.01.2018 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Kanunun Yayım Tarihinde)

  • İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen Geçici 21 inci madde ile istihdamın artırılması amacıyla kadın, engelli ve gençlere pozitif ayrımcılık yapılmak suretiyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenlerine yönelik gelir vergisi stopajı teşviki ve damga vergisi desteği sağlanmaktadır.

Buna göre; Kanun’un Geçici 19 ve Geçici 20 nci maddelerine ilişkin olup destek kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmının, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecek ve brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısım kadar damga vergisi beyan edilmeyecek ve ödenmeyecektir.

(Madde:44 / Yürürlük:01.01.2018 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Kanunun Yayım Tarihinde)

 

B- SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU’NDA YAPILAN DÜZENLEMELER

  • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen Ek 17 nci madde ile geriye dönük sigorta prim teşviklerinden yararlanma imkanı sağlanmıştır.

Buna göre;

“Kanun veya diğer kanunlarla sağlanan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabileceği halde yararlanılmadığı ay/dönemlerde gerekli tüm koşulların sağlanmış olması ve yararlanılmayan ayı/dönemi takip eden altı ay içerisinde Kuruma müracaat edilmesi şartlarıyla, başvuru tarihinden geriye yönelik en fazla altı aya ilişkin olmak üzere, yararlanılmamış olan prim teşviki, destek ve indirimlerinden yararlanılabilecek veya yararlanılmış olan prim teşviki, destek ve indirimleri başka bir prim teşviki, destek ve indirimi ile değiştirilebilecektir.”

Kanunun yürürlük tarihini takip eden bir ay içerisinde (01.04.2018-30.04.2018), kuruma başvurulması halinde, altı ay sınırı olmaksızın işverenler geriye dönük yararlanamadığı teşviklerden Kuruma başvurmak kaydıyla yararlanılabilecektir.

İşverenlere iade edilecek tutar, maddenin yürürlük tarihinden önce talepte bulunanlar için maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından, yürürlük tarihinden sonra talepte bulunanlar için ise, talep tarihini takip eden aybaşından itibaren kanuni faiz esas alınmak suretiyle hesaplanarak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden takvim yılı başından başlayarak üç yıl içinde ödenecektir. 

(Madde:70 / Yürürlük:01.04.2018)

  • Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ na eklenen Geçici 75 inci madde ile Asgari Ücret Desteği 2018 Yılı İçin Ocak ile Eylül Ayları/Dönemleri İçin Uygulanacaktır.

(Madde:73 / Yürürlük:01.01.2018 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Kanunun Yayım Tarihinde)

 

 

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST