Sirküler: 2018/04                                                                  02.01.2018 

 

* Yeni Damga Vergisi Tutarları Belirlendi.

 

YENİ DAMGA VERGİSİ TUTARLARI BELİRLENDİ:

 

29 Aralık 2017 tarihli Mükerrer Resmi Gazete’ de yayımlanan 62 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde;

01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2017 yılında uygulanan maktu vergi tutarları yeniden değerleme oranı (%14,47) dahilinde artırılmıştır.

Damga Vergisi Kanununda yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 01.01.2018 tarihinden itibaren 2.135.949,30 Türk Lirası olmuştur.

01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tutarların bazıları aşağıdaki gibidir:

 

Bilançolar

45,40 TL

Gelir Tabloları

21,80 TL

İşletme Hesabı Özetleri

21,80 TL

Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri

58,80 TL

Kurumlar Vergisi Beyannameleri

78,50 TL

KDV Beyannameleri

38,80 TL

Muhtasar Beyannameler

38,80 TL

(Damga Vergisi beyannameleri hariç) Diğer Vergi Beyannameleri

38,80 TL

Gümrük İdarelerine Verilen Beyannameler

78,50 TL

Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Verilen Beyannameler

28,90 TL

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

28,90 TL

 

Söz konusu Tebliğ aşağıda yer almakta olup, (1) Sayılı Tablo ise sirkülerimiz ekindedir.

 

  

 Bilgilerinize sunarız,

 Saygılarımızla…

 

TRUST

 

 

 

29 Aralık 2017 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30285 (Mükerrer)

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

 

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SERİ NO: 62)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 14 üncü maddesinde yer alan azami tutarın ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan maktu vergilerin yeniden değerleme oranına göre belirlenerek tespit ve ilan edilmesidir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrası ve mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Maktu damga vergisi tutarları ile azami tutarın belirlenmesi

MADDE 3 – (1) Bakanlığımızca 2017 yılı için yeniden değerleme oranı % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilmiş ve 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 484 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

(2) 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 61 Seri No’lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

(3) 488 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2018 tarihinden itibaren 2.135.949,30 Türk Lirası olmuştur.

Yürürlük

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Son Güncelleme (Perşembe, 04 Ocak 2018 13:20)